Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés

Hogy pontosan mikor lesz a második visszatérés, és jön el „Isten földi királysága“ – vagyis a teremtöink közvetlen átveszik az irányítást a Földön, újraintegrálják a maradék emberiséget a Galaktikus Konföderációba, és nem engedik meg, hogy a földi ember által létrehozott további „szörnybirodalmak“ jöjjenek létre – azt pontosan nem tudni. De vannak bizonyos jelek, és már bekövetkezöfélben levö események, melyek arra utalnak, hogy a második visszatérés már valamikor az elkövetkezö évtizedekben várható lesz.

Az elsö nagy „szörnybirodalom“ a Földön Babilon volt, és a hírhedt babiloni lázadás (Bábel tornyának története) volt az, amikor a Földet végleg kizárták a Galaktikus Konföderációból, és karanténba tették – s ez az állapot lényegében mind a mai napig tart.

Mózes I. könyve

10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

10:9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

Nimród Istárral együtt hatalmas birodalmat hozott létre Babilonban, ez volt az elsö nagy katonai diktatúra a Földön. S nehogy ez a negatív, hódításokra hajlamos erö kárt okozzon más fajoknak is a galaxisban, a Galaktikus Konföderáció inkább karanténba zárta a Földet, a lázadók fejlesztés alatt álló üreszközeit pedig tönkretették („ledöntötték Bábel tornyát“).

Az utolsó nagy ilyen földi szörnybirodalom pedig a „fenevad rendszere“, a globális NWO lesz, s szintúgy ez a sötét-babiloni erö fogja (rém)uralni. A próféciák szerint ez lesz a legförtelmesebb. És sajnos a megjelenésének a küszöbén állunk. 2007-2008 óta kíméletlen harc folyik a titkosszolgálatokon belül a globális NWO bevezetésén munkálkodó negatív frakciók, és az azt megakadályozni kívánó pozitívabb frakciók közt. Jó hír viszont, hogy több bibliai prófécia szerint is az NWO csak kb. három és fél évig fog tartani, ezután „elfogy a szentek béketürése“, megjelennek a Földön, s megdöntik azt.

Ha valaki megnézi például az illuminátus-sátánista Molnár F Árpád weboldalát, feltünöen sok 8-as számot fog ott látni, már a weboldal nevében is ott a nyolcas: www.echelon8.org

echelon8_molnar

Néha Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán is feltünöen sok 8-ast látni.

Ez kérem szépen a Bibliából van! A 8-as az NWO, a fenevad rendszerének a szimbóluma!

 

Jelenések 17

10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.

11 A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

Király is hét van“ – itt hét nagy történelmi szörnybirodalomra utal (Babilon, Perzsia, görög birodalom, római birodalom stb.)

a fenevad pedig … az maga a nyolcadik“ – innen a nyolcas

Az ókori Babilon egy volt a hét nagy történelmi szörnybirodalom közül, és az NWO-t („a nyolcadikat“) is pontosan ugyanaz a sátánista-babiloni erö fogja uralni, ami az elsö „szörnybirodalmat“ – Babilont – is uralta.

Innen az, hogy a nyolcadik is „a hét közül való“ (na „és a veszedelemre megy“ – vagyis az istenek megdöntik a hatalmát)

A sumer-babiloni Istárt jelenleg is köbagoly formájában imádják a világ vezetöi a Bohemian Grove-ban – lásd. a Kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást.

A fenevad rendszere csak rövid ideig fog tartani:

Jelenések 13

1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből …

5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Negyvenkét hónapig vagyis három és fél évig.

Na most, ha megnézzük a végsö idökre vonatkozó próféciákat az ószövetségi Dániel könyvében, rájövünk, hogy lényegében ezek is ugyanarról szólnak!

Dániel 12

6 És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak?

7 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

1290 nap nagyjából egyenlö 3,5 évvel,  ami egyenlö 42 hónappal

1290 nap osztva 42 hónappal egyenlö 30,71 nap (átlagosan)

Ideig (= 1 év), idökig ( = 2 év) és fél idöig (= fél év), vagyis 3,5 év.

Dániel 7-ben detto:

7:24 A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.

7:25 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

7:26 De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.

7:27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

Tehát a förtelmes „tízszarvú állatnak“ (szörnybirodalomnak) a rémuralma után – mint ahogy a Jelenések könyvében is a fenevadnak tíz szarva van – mely „ideig, idökig és fél idöig“ fog tartani, el fog jönni az „Istennek országa“, vagyis több emberi birodalom már nem lesz a Földön, hanem a népek felett a  teremtöink veszik át a közvetlen irányítást.

Még a Máté evangéliumának 24. fejezetében található, utolsó idökre vonatkozó próféciák is erröl szólnak!

24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg)

(a „pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott“, mely 1290 nap után lép színre, és örüljön, aki megéri az 1335 napot – mint ahogy  Dániel 12-ben szerepel)

 

24:21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Szintén erre a rövid (lerövidített), kb. 3,5 éves, förtelmes idöszakra utal.

Ha hinni lehet Máté evangéliumának, nekem úgy tünik, az egésznek még csak az elején tartunk, “valahol itt” (nem kell, hogy egyetérts):
Máté 24:

6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

(ez már mind történik, lassan nincs olyan év, hogy ne lenne újabb háború, vagy ne hallanánk arról, hogy újabb háborút próbáltak kirobbantani sikertelenül)

7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

(rövidesen bekövetkezhet, mihelyt a pénzügyi helyzete az államoknak még tovább romlik… a földrengések száma pedig már most megsokasodóban van, a HAARP technológiáknak köszönhetöen is)

8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

(a 3,5 éves periódusban bekövetkezhet)

10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.

(történik!)

12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

(történik!)

13 De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.

——————————————-

nem_programozhato, november 29, 2014

A Bibliában néhány helyen az utolsó idökre mint “utolsó napokra” van utalás. Utóbbi nem szószerint értendö. Az “utolsó napok” egy korszakot jelent, lényegében ezeket a mostani évtizedeket, melyekben élünk.

S szerintem ezek a próféciák is beteljesülöben vannak, 100 százalékban!

Például:

Pál apostolnak Timóteushoz írt II. levél, 3. fejezet

http://biblia.hit.hu/bible/21/2TM/3/1

1
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
4
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

5
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
6
Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
7
Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

8
Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
9
De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett.

Ezek eléggé sértöen hangzanak a mai kor emberére nézve, de mégis, én pontosan úgy érzékelem, hogy ez a helyzet! Például rengeteget tanulunk, még soha nem jártak az emberek ennyit iskolába, viszont mégse igazán tudunk! Mivel egy “hazugság mátrixban” elünk.

Hamis történelmet, hamis politológiát, hamis közgazdaságtant, hamis (materialista) természettudományokat tanítanak nekünk. Hamis (fedezetlen) pénzzel fizetünk, hamisak a politikusaink, hamisak a hírek, hamisak a származásunkról szóló elméletek. Sok ember mégis felfuvalkodottan azt hiszi, hogy “mindent tud”, holott valójában nem tud semmit 🙂.

Sok ember ebben a helyzetben makacsul ellenáll az igazságnak, az igazság terjesztöit például “összeesküvés elmélet gyártóknak” nevezi. Nem hisz Istenben, hanem elhiszi az evolúciós elméletet. Folyamatosan sértegeti, lenézi a másképp gondolkodókat, és kritikátlanul bedöl a tanított áltudományos ismereteknek.

————————————

nem_programozhato, november 30, 2014

A második visszatérés egyik fontos eleme lesz az a misztikus dolog, amit feltámadásnak nevez a Biblia, és még a “hívök” közül is sokan kétkedve tekintenek rá, pedig olyan valós lesz, mint ahogy most is minden reggel felkel a nap. Lényegében már a földi háttérhatalom is képes csinálni hasonló “trükköket”, klónozásnak hívják. Lényegében egyetlen DNS molekulának a “leszkennelt lenyomata” elég ahhoz, hogy ugyanazt a testet létre tudják hozni még egyszer. Ahhoz persze, hogy ugyanazt a teljes értékü embert is létre tudják hozni még egyszer, ott bele kell még avatkozni a “lélek” inkarnációs ciklusaiba is, abba a “rejtélyes dologba”, ami a 3D téridön kívül létezik. Ezt a “feltámadott” emberek valóban úgy fogják érzékelni, mintha “elaludtak” volna (meghaltak, kiesett a tudatuk a téridöböl), és “felébrednek”, de nem egy újabb gyerektestbe a Földön vagy valamely más bolygón (mint amikor a “lélek” a természetes inkarnációs ciklusait folytatja), hanem a korábban elpusztult testük azonos “kópiájába”! “Elalszol majd felébredsz” – így fogják érzékelni.

Mint ahogy “Isten” is mondja Dánielnek, amikor a végsö idökbeni próféciákról beszél:

http://biblia.hit.hu/bible/21/DAN/12

12:13 Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.

menj el a vég felé” – éld le az életed
majd nyugszol” – meghalsz, kiesik a tudatod a téridöböl
felkelsz a te sorsodra a napoknak végén” – újból létre leszel hozva, miután eljön “Isten királysága” a Földön, valószínü már most lesz a 21. század elsö felében

Igen, számos kiemelkedöen pozitív, igazhitü ember, akiket a történelem folyamán a jóságuk/hitük miatt komoly sérelem ért, megölték, kivégezték öket, újból létre lesz hozva itt a Földön, miután az “istenek” atveszik az irányítást, és örök életet fog kapni.

És igen, számos nagyon negatív ember is, aki nagyon sok gonoszságot követett el az emberiség történelme folyamán, szintén létre lesz hozva… és az újabb inkarnációjuk kínoztatva lesz, amig csak a test bírja…

Tippelném, hogy kiemelkedö példája lesz ezeknek a 13.-14. században élt, igaz keresztényeket halomra gyilkoltató inkvizítorok…

Dániel 12:2 És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

Én úgy hiszem – de ez csak a magánvéleményem – hogy a legtöbb meghalt ember esetében hagyni fogják, hogy a “lélek” folytathassa tovább a természetes inkarnációs ciklusait. A nagyon pozitív és nagyon negatív emberek inkarnációiba viszont bele fognak avatkozni, egyébként teljes összhangban az univerzális karmikus törvényekkel.

Az összes idáig élt, vagy most élö sokmilliárdnyi “porszem” (ember) összes gondolata, szándéka, cselekedete monitorozva volt/van. Ezért van a Bibliában, hogy az ítélkezés mások felett nem a mi dolgunk, hanem “Istené”, mivel mi képtelenek vagyunk objektív képet alkotni a másikról. Képes viszont az, aki bele lát a fejünkbe(“vesénkbe”), szó szerint.

Kevésbé fejlett, de hasonló dolgokra képes egyébként már a földi háttérhatalom is, képes például müholdról “bele látni a fejünkbe”, olvasni a gondolatainkat, érzelmi állapotunkat, vagy pedig még ettöl is fejlettebb technológiákat használva (pl. kvantum hozzáféréses technológiákat). El lehet tehát képzelni, mire képes egy még tölünk is több tízezer évvel fejlettebb civilizáció…

————————————————–

nem_programozhato, december 01, 2014

I. János levél:
http://biblia.hit.hu/bible/21/1JN/3/13#v13
13
Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ!

http://biblia.hit.hu/bible/21/1JN/2/15#v15

15
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

Nincs abban semmi rossz, ha valaki nem szereti a világot, és mivel igaz ember, nem a legnépszerübb a többiek elött. Ez épp a kívánatos magatartás.

Ez a mostani világ épp olyan mint a 3000 évvel ezelötti Izrael romlott, lázadó, istenellenes világa:

Ézsaiás 1
http://biblia.hit.hu/bible/21/ISA/1

23
Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.

Hogy ez a bibliai idézet pontosan ráillik a jelen világ vezetöire is, az nem véletlen, hanem azért is van, mert a végsö idök globális világát is ugyanaz a kabbalista-sátánista-babiloni elit irányítja (szó szerint!) mint ami az akkori, Isten ellen lázadó Izraelt is. Ez ugyanaz az erö, 100 %-ban! Csak jelen korunkban illuminátusoknak hívják.

—————————————

nem_programozhato, december 01, 2014

S tessék elolvasni Ézsaiás könyvében, hogy ilyenkor mi szokott történni…

Az emberek a mai világban se akarják elhinni, hogy totális katasztrófa fenyeget.

Engem Szodoma és Gomora történetén az fogott meg a legjobban, hogy senki, az égvilágon senki nem akarta elhinni a város lakói közül, hogy mi lesz várható. Még Lót rokonságából se sokan, oda is vesztek, sok ezer emberrel együtt.

2000 évvel ezelött a farizeusok (zsidók) is azt hitték a maguk naiv, rosszindulatú gondolkodásmódjával, ha keresztre feszítik Jézust (Esut), azzal mindent “megoldanak”.

Hát meg is “oldottak”!

Siege of Jerusalem (AD 70)
http://en.wikipedia.org/wiki/S…em_(AD_70)

I. sz. 70-ben Jeruzsálemben több mint 1 millió zsidó lett megölve “teljesen véletlenül”, a maradék pedig ki lett üzve a Szentföldröl, és soha többé nem lett ezeknek az embereknek hazájuk. Ezt Jézus keresztre feszítése miatt kapták a “szörnyü bírótól”.

Hasonlóan a mai világban is, bár Jézusok már nincsenek, de még vannak normálisabb emberek. Ezeket is meg lehet ölni, meg lehet félemlíteni… mint ahogy a jelenlegi pápát is meg lehet ölni, lévén nem jár nagy testörséggel, a rokonait is meg lehet ölni, s ezt egyébként már meg is tették (lásd. http://index.hu/kulfold/2014/0…om_rokona/), söt, még a hozzám hasonló bloggerek se hordanak pisztolyt a kabátjuk alatt smilies/smiley.gif És lehet, mi is az NWO egyik koncentrációs táborában fogunk kikötni.

Ezt mind megcsinálhatják, és lehet meg is fogják csinálni, lévén a mostani kabbalista-zsidó bankár söpredék is azt hiszi magáról, hogy a világ korlátlan ura…

Csak aztán amikor a “szörnyü bíró” ökle ismét lecsap… s eljö az utolsó nagy csapás, a globális “Szodoma Gomora”, ott már nem pár ezer ember fog elpusztulni, mint az ókori Szodoma-Gomorában, mégcsak nem is 1 millió mint i.sz. 70-ben Jeruzsálemben, hanem bünösök ezer milliói. Ott van a Jelenések könyvében. Nemcsak a bünös irányítók, hanem a bünös nép is, aki hagyta magát megrontani.

Ezt kockáztatja mindenki.

Tessék megtérni, tessék megjavulni.

Ne rám mutogatni, mert “durva, fenyegetö, ijesztgetö” dolgokat írok, nem azokban keresni a hibát, akik még mindig szólnak igazat is, hanem mindenki saját magában. Mindenki forduljon magába.

———————————————-

nem_programozhato, december 01, 2014

http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/18/16

15
Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.
16
De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
17
Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.

Az igazság az, hogy ebben a korszakban az a folyamat, amit “felnövésnek” neveznek, gyakorlatilag megromlást jelent. Olyanokká válnak az emberek, mint ami a kezdö hozzászólásban is idézett Timoteus levélben is szerepel (lásd. http://biblia.hit.hu/bible/21/2TM/3/1 )

Soha ne nöj fel! Az egész egy csapda!

Soha ne vedd át a mai romlott társadalom normáit. Az igazság az, hogy az embereknek még 90 éves korukban is olyan játékosan öszintének, egymást támogatóknak és természetes magatartásúnak kellene maradniuk, mint amik voltak 6 éves korukban is. Az emberek döntö többségéböl minden természetesség, spontánság, 18 éves korára kimúlik (akinek nem inge, ne vegye magára). Én például 14 éves koromra az összes igaz barátomat elvesztettem. Felnöttek, “megromlottak”. Irigyekké váltak, vagy épp lenéztek, elkezdtek hazudozni. Csak azért barátkoztak föleg, mert valamit akartak tölem… vagy szexuálisan vonzódtak. De vigyázat! Ez alacsonyabb rendü, ösztönszintü magatartás, semmi köze a felebaráti szeretethez, ami a gyerekekben még meg van.

Egyetlen egy olyan ember NEM LESZ a kiválasztottak közt, aki ne maradt volna legalább valamennyire gyerekes.

A világ mára sajnos odáig torzult, hogy “gyerekesnek lenni” sértést, lenézést jelent. Ha valaki azzal akar megsérteni, hogy azt mondja, szerinte “gyerekes vagy”, annak inkább örülj. Mert sikerült normálisabbnak maradnod.

—————————————–

nem_programozhato, december 01, 2014

De talán még mindig nem késö.

Péter Apostolnak közönséges második levele, 3. fejezet

http://biblia.hit.hu/bible/21/2PE/3

A végsö idökröl

3 Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak,
4 És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.

7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

Ezt sokan mint nukleáris tisztítótüzet értelmezik

De talán még mindig nem késö. Az igazi cél végülis az, hogy az emberek megtérjenek, s nem az elpusztításuk:

9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

De ha be is kötkezik a “harakiri”, fontos, hogy akkorra békességben és megtérve éljünk, máskülönben aligha menekülünk meg.

14 Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

————————————–

Ézsaiás 5
http://biblia.hit.hu/bible/21/ISA/5

Végsö idöbeni próféciák

20 Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

23 Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük:

Úgy tünik, Isten az újságírókra és a médiumok munkatársaira is gondolt

———————————-

nem_programozhato, december 03, 2014

Jóslat Magyarország jövőjéről 1992-ből

Barasits:

“Egy elfogadható jövö van még úgy 3 évig… ott kezdödik egy nagyon nehéz idöszak (1995), ez egy olyan két év körüli dolog, akkor abból úgy ahogy kievez, és egy szintre eljut ez az ország (1997-98) s utána következik egy borzalmas keserü korszak, egy nagyon nehéz idöszak, olyan mintha meghalna ez az ország, mintha nem lenne.. olyan idöszak mintha semmibe mennénk, s utána következik egy teljes életformaváltás, egy teljes átváltás, gyökeresen más dolog, s akkor úgy nézz ki, hogy lassan de borzalmas kegyetlen lassúsággal… egy új helyre kerül a hazánk, mintha új otthonunk lenne, mintha ez embereknek egy új otthona lenne, teljesen új, egy teljesen más világ … messze van ez az új otthon… a Földön van? Nem, nem hiszem, vagy föld alatt vagy föld felett… nem ezen… nem itt van… szerintem mindent ki lehet kerülni”

————————————————-

1995-ben lett elfogadva a hírhedt Bokros csomag(“egy elfogadható jövö van még úgy 3 évig),http://hu.wikipedia.org/wiki/Bokros-csomag , a maga hírhedt életszínvonalcsökkentö megszorításaival, utána pár éves megnyugvás után jöttek az Orbán és Gyurcsány kormányok a maguk fasiszta, széles néptömegeket még jobban nyomorgató politikájával (“nehéz idöszak, mintha meghalt volna ez az ország“), MO belépett az EU-ba is, és feladta a szuverenitását.

Barasits:

“s utána következik egy teljes életformaváltás, egy teljes átváltás, gyökeresen más dolog”

Ennek most, az elkövetkezö években állhatunk éppenséggel a határán! Ez valószínüleg a globális fenevadrendszer, az NWO lesz, mely valóban, a mostanihoz viszonyítva egy teljesen új rendszer lesz.

Legvégül pedig… pár évtized múlva a második visszatéréskor? Vagy csak ezer év múlva mint a Jelenések könyvében van?

Barasits:

“hogy lassan de borzalmas kegyetlen lassúsággal… egy új helyre kerül a hazánk, mintha új otthonunk lenne, mintha ez embereknek egy új otthona lenne, teljesen új, egy teljesen más világ … “

Péter Apostolnak közönséges második levele, 3. fejezet

http://biblia.hit.hu/bible/21/2PE/3

A végsö idökröl

12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

Barasits:

“nem ezen… nem itt van… szerintem mindent ki lehet kerülni

Hmm, ki fogjuk?

————————————————–

nem_programozhato, december 04, 2014

Talán semmi másban nincs akkora nézeteltérésbeli különbség az “istenek” két fö csoportja közt mint a szexualitás megítélésében:

1. a Jézus-Jahve vonal a totális puritánság híve:

http://biblia.hit.hu/bible/21/JUG/2

Bírák 2
17 De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azoknak hajtották meg magukat, és hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak, kik az Úrnak parancsára hallgattak; ők nem cselekedtek így.

http://biblia.hit.hu/bible/21/JUG/8

Bírák 8
33 Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izráel fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodának, és a Baál-Beritet tevék istenökké.

2. a pogány-sátánista oldal pedig a totális paráznaságé, ök alapították a Földön – különösen Istár-Astarót – a különbözö szexmániás termékenységi kultuszokat, melyeket már említettem a Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia és a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból – 2. rész c. írásokban.

A túlzott, szabados szexuális aktivitás rossz hatással van az emberek spirituális fejlödésére.

A magasabb spirituális szint elérésének egyik mutatója lehet az, amikor elérjük az önkontroll egy magasabb szintjét.

Az önkontroll magas szintjének elérése, pl. nem káromkodik, nem sérteget, szexuális önkontroll stb. sok embernél a legnehezebb.

Hogy öszinte legyek, nekem is van ezekben a dolgokban még egy kis fejlödni valóm

——————————————

nem_programozhato, március 08, 2015

Hogyan kell a globális fenevadrendszer nyílt színrelépését, “kinyilatkozását” elképzelni?

Így…

http://echelon8.org/a_jovo_mely.htm

Nem valószínű, hogy a világ jelenlegi vezetői HATALMI POZÍCIÓBAN MARADNAK A KINYILATKOZÁS UTÁN, ugyanis a HATALOM nem lenne HITELES azáltal, ha ezek közül a személyek közül akár egyet is megtartana, így mivel fogyócikkek, ezért a megfelelő elbánásban kell részesíteni őket. Feladatukat befejezték, utána már nincs rájuk szükség.

A feladata az elmúlt 20-22 évnek pedig az volt, hogy az ÚJ VILÁGREND ALAPJAIT KIÉPÍTSÉK, A KINYILATKOZÁSRA MINDEN KÉSZEN ÁLLJON!!! A további feladat pedig a jelenlegi, a SAJÁT MAGUK, ÉS AZ ÁLTALUK LÁTSZATRA IRÁNYÍTOTT VILÁGRENDSZER TELJES CSŐDBE, TÖNKRE TÉTELE, mely után a HATALOM kinyilatkozik, és a GONOSZ, mint megmentő jelenti ki magát a NAGY SOKASÁG SZÁMÁRA.
Most már a második fázisban van a rendszer jelenlegi konstrukciója… a TECHNOLÓGIA TELJESEN KIÉPÜLT, már csak a megfelelő LÉNYNEK kell beleülni, hogy tovább vigye a SZENT BIBLIÁBAN LEÍRT TÖRTÉNELMET, A VÉGSŐ CSAPÁS FELÉ…
Hamar eljön az idő, hamar eljön az ideje annak is, és sok más egyéb dolognak is… a világ jelenlegi látható bohócai, bábui, játékkirályai játékuk végéhez közeledtek. Már sok nincs hátra belőle… ez észlelhető abból is, hogy egyre mélyebbre csúsznak le a rendszerrel együtt, mely egy olyan válságba torkollik bele, melyet már nem tudnak tovább fokozni, és akkor jön el az a pillanat mikor kinyilatkozik…

—————————————————-

nem_programozhato, április 19, 2015

Mondhatnánk, a végsö idök jelei közül több az elmúlt 2000 év folyamán szinte állandóan jelen volt. Például “háborúkról és háborúk híreiröl” számos más történelmi korszakban is hallani lehetett. Miért gondolják mégis sokan, hogy a végsö idök épp most, a 21. század elsö negyedében/felében következnek majd be.

Ez azért van, mert ha valaki bármelyik végsö idökre vonatkozó próféciát elolvassa a Bibliában, arra döbben rá, hogy az jelen korszakunkban beteljesülöben van. Az összes! Ráadásul több ilyen prófécia most elöször van beteljesülöben.

Például:

2 Thesszaloniki levél 2:3
http://biblia.hit.hu/bible/21/2TS/2/3#v3

3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

A második visszatérés addig nem történik meg, míg nem következik be a szakadás, a hittöl való elszakadás, az ún. aposztázia. Ezután fog megjeleni elöbb az antikrisztus (a “veszedelemnek fia”), s a második visszatérés csak mindezek után lesz várható.

1 Timoteus 4:1
http://biblia.hit.hu/bible/21/1TM/4

1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

S hogy ne menjek messzire, hanem söpörgessek itt a “saját portámon” Szlovákiában/Felvidéken:

2014. dec. 23:
Csak az emberek ötöde számára vallási ünnep a karácsony

http://ujszo.com/online/kozele…racsony-fb

“Csak a lakosság 21 százaléka mondta azt, hogy a karácsony vallási ünnep – pedig eredetileg az, a keresztény egyházakban Jézus Krisztus születésének ünnepe.”

Mi ez, ha nem aposztázia, hittöl való elszakadás?

Ilyen itt errefele még nem volt soha. Itt ezen a vidéken ez most elöször fordult elö emberemlékezet óta. Még a kommunizmus alatt is sokan – lélekben – vallási ünnepnek tartották a karácsonyt. Most viszont már üldözés sincs, teljes vallásszabadság van, az emberek mégis teljesen elpártoltak, s tették mindezt szabad akarattal.

Ez a legrosszabb, ami bekövetkezhetett. S egyben a legaggasztóbb is, amely mintegy kezdi elörevetíteni a végsö idök bekövetkeztét.

Mert ha nincs többé igény a hitre, hát majd rövidesen felkínálja magát (“megmentöként”) az oktalan népnek az, akiröl ezen weboldal is szól, a “bün embere, a veszedelemnek fia” …

Az aposztázia bekövetkezte egyébként benne van a fatimai jóslatokban is.

————————————————–

nem_programozhato, április 19, 2015

S hogy tovább idézzek a Timoteus levélböl:

http://biblia.hit.hu/bible/21/1TM/4

1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

2 Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.

3 Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot.

4 Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal;

Nem is azon lepödtem meg, hogy a jelenkori “nöi emancipáció” és a házasságok krízise is meg lett jövendölve, s bekövetkezöben van, hanem ezen: “sürgetik az eledelektől való tartózkodást“.

Ugyanis ez is történik! Mást se hallani jelen korban az orvosoktól és egészségügyi tanácsadóktól (a médiumokban), minthogy “ezt nem szabad enni, azt nem szabad enni”, mert “ez a fajta hús fogyasztása növeli az infarktus, a cukorbetegség kockázatát, növeli a koleszterin-szintet… blablabla.

Fogyasszon inkább szójapörköltet, mesterséges adalékanyagokkal mérgezett margarin-vajat, rákkeltö aszpartamint répacukor helyett… elvégre is fö az egészség.

Pfff

Szóval ennek is a korszakát éljük, ez is bekövetkezett, annak ellenére, hogy benne van a próféciákban is, hogy ez is a sátán által kiagyalt megtévesztés lesz!

Pedig “Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal”
(1 Tim 4:3)

——————————–

nem_programozhato, április 19, 2015

Az eljövendö világdiktátor, az antikrisztus profilja

http://idokjelei.hu/2011/02/az…-profilja/

“A világ várva várja egy szupermen megjelenését, aki véget vet a háborúknak és fegyveres konfliktusoknak, vallási zavargásoknak, a politikai és gazdasági bizonytalanságnak. A Bibliában olvasható próféciák szerint pont egy ilyen szupermen jelenik meg hamarosan a világ színpadán. Az ördög emberi megtestesítője, akit a Biblia fenevadként, vagy Antikrisztusként említ.”

A LEGFONTOSABB: az antikrisztus nem elnyomóként, eröszakkal, nagy ellenszenvet kiváltva fog megjelenni a világ színpadán, hanem hamis megmentöként fogja magát felkínálni a világ problémáinak megoldására. Kifinomult hazudozó lesz, aki a néptömegeket bolonddá fogja tenni, s mire azok rájönnek, kicsoda valójában, már késö lesz.

Kérdés: Nem Barack Obama lesz az antikrisztus?
Válasz: Nem! Az amerikai birodalom útjában áll a kiépülöben levö “globális világcsászárságnak”, az NWO-nak, így értelemszerüen amerikai elnök aligha foglalhatja el az antikrisztus trónját. Az amerikai birodalom le lesz építve, amit a lakossága is meg fog sínyleni. Obama inkább népszerütlennek mondható a világ közvéleménye elött, agresszornak tartják, az antikrisztus viszont (az elején) nagyon népszerü lesz, s a népek megmentöként fognak tekinteni rá.

De való igaz: Obama egyfajta “hírnöke”, “Keresztelö Jánosa” az antikrisztusnak, annak eljövetelének… – mondhatnám viccesen.

Kérdés: Kinek a profilja hasonlít tehát a világ jelenlegi vezetöi közül a legjobban az antikrisztuséra?
Válasz: Putyiné.

Kérdés: Az antikrisztus keletröl fog jönni?
Válasz: Lehet, de nem biztos. Ha keletröl is jönne, nem biztos, hogy Putyin lesz az. Az antikrisztus vérvonalbeli lesz (a dán törzsböl). Bár Putyin származása körül vannak bizonyos kérdöjelek… de az is lehet, csak hoax az egész, s nincs benne “különleges vér”.

Az Antikrisztus az ördög saját embere lesz, egy hamis megváltó, aki sátáni fortélyokkal és boszorkánysággal fogja átvenni a világ irányítását.

Fortélyaival megdöbbenti, lenyűgözi majd az egész világot

Jelenések 13:7-8
„És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé [Jézusé].”

—————————————————–

nem_programozhato, április 22, 2015

Például rengeteget tanulunk, még soha nem jártak az emberek ennyit iskolába, viszont mégse igazán tudunk! Mivel egy “hazugság mátrixban” elünk.

Hamis történelmet, hamis politológiát, hamis közgazdaságtant, hamis (materialista) természettudományokat tanítanak nekünk. Hamis (fedezetlen) pénzzel fizetünk, hamisak a politikusaink, hamisak a hírek, hamisak a származásunkról szóló elméletek. Sok ember mégis felfuvalkodottan azt hiszi, hogy “mindent tud”, holott valójában nem tud semmit smilies/smiley.gif

2 Thessalonika levél 2
http://biblia.hit.hu/bible/21/2TS/2

3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

—-

Már most a hazugságok korát éljük, de amikor az NWO nyíltan színre lép, az még a mostanitól is hazugabb, csalárdabb, gátlástalanabb korszak lesz, mert a “sátán kezei” még jobban el lesznek oldva.

“a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival”

Az NWO-ban nagy lesz a trükközés a paranormális jelenségek körül is, létezik például egy “Bluebeam” nevü titkos illuminati projekt, mely segítségével képesek lesznek hamis “jeleket és csodákat” felrakni az égre, pl. hamis UFO inváziót, hamis második visszatérést színlelni, Jézus hologramokat kivetíteni az égre stb.

Ne tévesszen meg senkit!!!!

Léteznek-e földönkívüliek? – 2. rész

A „konspiratív interneten“ már évek óta kering a hír, mely szerint a globális elit egy ún. “hamis UFO invázió“ kivitelezésére készül. Az UFO-k legtöbbje viszont müholdakról kivetített hologram lesz, a maradék pedig az amerikai hadsereg birtokában levö titkos antigravirációs légieszköz. Ez elsö olvasatra nevetségesen hangozhat, aki viszont tisztában van azzal, hogy hol tartanak jelen korunkban a holografikus technológiák, az már nem tartja annyira nevetségesnek. Ezek a müholdas holografikus technológiák az amerikai hadsereg „Project Bluebeam“ keretén belül lettek titokban kifejlesztve.

Mindenfajta nyílt és látványos „UFO invázió“ tehát nagy valószínüséggel csakis a saját elitünk által elöidézett lesz! Nem biztos, hogy be fog következni, de amennyiben netán mégis, ezek az információk jussanak mindenki eszébe! Az idegeneknek nincs szükségük „látványosan elfoglalni minket“, az idegenek már évezredek óta itt vannak velünk!

 ————————————————————
egy vendég, április 23, 2015
Mélyen Tisztelt Honfitársam! ( cikkíró )
Régóta követem ezt a blogot, sok igazság van amit mondasz, cikkekkel, linkekkel próbálod alátámasztani állításodat, DE én most azon akadtam ki a legjobban, hogy UGYANAZT csinálod, egy fikarcnyi különbség sincs közötted meg az SÁTÁNI FRAKCIÓ álltal konzrollált média között. Miért mondom mindezt ugyanazt mondjátok mindketten PUTYIN meg a DÉMONI OROSZORSZÁG!Te irtad! És hogy lehet hogy hoax is! De PUTYINBA több emberség szorult mint némelyik emberbe. Ő nem politikus, ő IGAZI ÁLLAMFÉRFI, ellentétben Obamával aki nemhogy a saját nemzetét, de még a fajtársait is semmibe veszi. Én szerintem, az AK Hillary Clinton lesz mint Isthar leszármozottja, elöbb nézem ki belöle, mint Putyinból. Valamint azt se feledjük el, hogy lesznek országok,nemzetek akik szemben fognak állni a “világkormány”-al szemben. Mindenesetre tisztelet a cikkekért és az oldalért!
——————————————————————–
Írta: nem_programozhato, április 23, 2015

Putyin éppúgy a sátán és a “szajha” (Ishtár,”globális Babilon”) kiszolgálója mint a többi világvezetö. Bár volt egy idö, amikor kezdtem azt hinni, mégsem teljesen az (amikor 2013-ban nyomta a nagy “keresztényes” dumáit, lásd a kommenteket a Végjáték a földönkívüliek és az amerikai titkos ürprogram létének beismerése körül (is) c. írás alatt, aztán rájöttem, hogy ö is csak egy megtévesztö, csak ö jobban csinálja. A feladata eljátszani a “megmentöt”, majd belecsalni a világot a BRICS alapú globális fenevadrendszerbe (NWO-ba).

Hogyan is gondolhattam, hogy egy volt KGB-s ezredesböl valaha is igaz keresztény lesz! Kutyából egyszerüen nem lesz szalonna.

Értse meg mindenki: nincs semmi “istentöl” jelen pillanatban ezen a bolygón. Semmi.

Putyin fogadja Tszipraszt, a görög miniszterelnököt. Egy igaz keresztény sohase mutogatná magát fekete öltönyben vörös háttér elött, melyen ott található a régi cári-illuminátus Zeusz-sas (sátán sas) is, amit visszahoztak mint a “modern Oroszország” címerét.

putin_tsipras

Putyin gyakran találkozgat a Rockefeller bábu Henry Kissingerrel, az “NWO atyjával”, aki újabban egyik nyilatkozatot teszi a másik után Oroszország mellett. Vajon miért?

http://idokjelei.hu/2014/11/pu…-jateknak/

Ismert tény továbbá, hogy Henry Kissinger, a globalisták egyik fontos frontembere, rendszeresen találkozik Putyinnal és a hírek szerint igen jó barátok. Tudjuk, hogy a háttérhatalom a háborúk, gazdasági válságok, katasztrófák, a terrorizmus és egyéb problémák segítségével próbál egy olyan irányított káoszt kialakítani a világban, amire a megfelelő pillanatban, amikor már senki nem lát kiutat a helyzetből, megadhatják az előre elkészített választ.

2014. március 7., Oroszország Hangja

Henry Kissinger Putyin oldalára állt
http://hungarian.ruvr.ru/news/…268455987/

Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter a The Washington Post lapban közzétett cikkében bírálta a nyugati politikusokat amiatt, hogy „befeketítik” Vlagyimir Putyin orosz elnök képét

 ————————————————————–
nem_programozhato, április 29, 2015

Az Ezékiel 38.-ban található, végsö idökre vonatkozó próféciákat sokan úgy értelmezik, hogy az Antikrisztus Oroszországból fog jönni. A legagyrémebb az, hogy ez még be is válhat! Oroszország a BRICS és Irán segítségével megszerzi a világhatalmat, és kiterjeszti hatalmát Izraelre és Egyiptomra (Izraelben már most minden x-edik állampolgár orosz nemzetiségü), majd Oroszország vezetöje beleül az Antikrisztus trónjába Jeruzsálemben.

Ezékiel 38:1-2 „Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Vesd tekintetedet Góg ellen a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla!”

Ezékiel 38:16 És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!

Ezékiel 38:18 És lészen azon a napon, amely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban.

http://idokjelei.hu/2011/12/or…zekiel-38/

Ezékiel leszögezi nem saját szavait veti papírra, hanem üzenetet kapott az utolsó időkről, ahogyan ezt a fejezet később teljesen egyértelművé teszi. De vajon miről szól ez a vers? Góg és Magóg? „Soha nem hallottam még ezekről a helyekről és egyetlen térképen sem láttam jelölve,” mondják egyesek, pedig régen igenis rajta voltak a térképeken. Ezek a helyek már a térképek létezése előtt is megtalálhatók voltak! Magóg nem más, mint Oroszország ősi neve. A kutatók szerint maga a Kaukázus is Gógról kapta a nevét (Góg-csazán, aminek jelentése: Góg erődje). A Kaukázusban számos hegycsúcs Góg nevét viseli a középkori örmény és Európa térképeken, az egyiket pedig még ma is Mugógnak hívják.

A fenti vers az Antikrisztust a Magóg földjéről való Gógnak nevezi. Szintén ő Rós, Mesek és Tubal fejedelme. Rós pedig nem más, mint a Volga mentén egykor letelepedett nép neve, amiből az orosz szó is származik, Mesek pedig Moszkva ősi neve. A vers így is szólhatna: „Vesd tekinteted Oroszország és vezetője (Góg) ellen, Moszkva és Tubal (a mai Tobolsk) fejedelme ellen.” Góg az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus.

Ezt érdekes lesz figyelni, hogy a háttérhatalom vezetöi nem véletlen ezen “forgatókönyv” szerint fogják-e késöbb alakítani az eseményeket…

——————————————————————

nem_programozhato, április 29, 2015

Dániel 11 szerint az Antikrisztust nem fogják érdekelni a nök:

Dániel 11:37
“Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.”

Nem akartam ezzel többet foglalkozni, de a helyzet az, hogy nemcsak Obama hanem Putyin is szexuálisan perverz… nem viccelek. Észrevette valaki, hogy a felesége szinte alig mutatkozik az oldalán? Ez azért van, mert rájött, Putyin csak színlel, megjátsza magát, igazából nem érdekli a felesége.

Látens meleg lenne Vlagyimir Putyin?
http://konyves.blog.hu/2013/12…mir_putyin

Ez a furcsa felvétel nem is olyan rég jelent meg a Kreml weboldalán. Putyin fogadja rajta a francia elnököt.Lásd a francia elnök furcsa arckifejezését, Putyin gonosz, “igézö” tekintetét és a bizarr rózsaszín háttért. Az egész felvétel úgy furcsa ahogy van. Vajon a rózsaszín utalás lehet a szexuális orientációjára?smilies/tongue.gif


2015. április 24:
Meeting with President of France Francois Hollande

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49337

putin_hollande2

————————————————-

nem_programozhato, április 30, 2015

Ezékiel 38 és 39 abszolúte “kötelezö olvasmány” mindenkinek, akit érdekelnek a végsö idökröl szóló próféciák!

Ezékiel 38 “különlegessége”, hogy bár Izraelröl van benne szó, viszont egy szóval se említi azt, hogy Izrael lakosai szemiták lennének, vagyis a (valódi) ös-zsidó törzsek lennének. Ez abszolút hitelességet ad ezeknek a próféciáknak, mivel a jelenkori helyzet valóban ily módon jellemezhetö! Mint ahogy már az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írás alatt írtam a kommentekbe:

Nyilván az se volt véletlen, hogy a kazár népség (aki most “askenázi zsidóknak” nevezi magát), késöbb a 19. században épp Magyarország területére vándorolt be, s itt volt képes a legjobban megvetni a lábát. Ezeknek az embereknek – akik mongoloid-szláv-skandináv(“vad viking”) keverékek valójában – az égvilágon semmi közük sincs a genetikai, fehérbörü-szökehajú, ös-zsidó törzsekhez, Ábrahám népéhez – vagyis a valódi szemitákhoz.

A valódi szemiták az ógörögök, a latinok (ókori rómaiak) voltak, és a mai Szíria és Jordánia területén élö arabok is (részben) szemita keverékek, valamint – s ezt a legújabb DNS kutatások is alátámasztják – a palesztinok is azok. A palesztinok valójában jóval “szemitábbak ” a jelenlegi ún. “askenázi zsidóknál” (a második világháború után szerte a világból Izraelbe bevándorolt kazároknál), akik a mai Izrael többségi lakosságát teszik ki.

Ezékiel 38:8
“Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott,melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája;”

Izrael földje hosszú évszázadokig pusztulás alatt volt, ez mindössze a második világháború után változott meg, a jelenkori Izrael megalapítása óta. S a jelenkori Izrael az elsö, melynek területén már nem szemiták élnek (az ös-zsidó törzsek), hanem “lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire“.

Ezékiel 38:11
És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik;

http://idokjelei.hu/2011/12/or…zekiel-38/

Ennek a résznek az érdekessége, hogy úgy száz évvel ezelőttig minden valamirevaló községet és várost fallal vettek körül. A városfal még a puskapor feltalálását követően is hosszú ideig védelmet nyújtott egy településnek az ellenséges támadásokkal szemben. Ma már egészen más a helyzet, hiszen a falak sem a repülők sem a bombák vagy egyéb modern fegyverek számára nem jelentenek akadályt. A jelenkort leszámítva a történelem folyamán soha nem épültek városok falak nélkül. A fenti vers azonban arról beszél, hogy a zsidók visszatérnek Izraelbe, falnélküli településeket és városokat építve. A vers a jelenkorról szól.

(nem a szemita-zsidók hanem a kazárok)

———————————————————–

nem_programozhato, május 01, 2015

Ez is megdöbbentöen pontosan ráillik a jelenkori idökre.Ezékiel 39. rész – Góg és Magóg romlása az Antikrisztust példázza

(Góg és Magóg legyözése után)

39:25
Azért így szól az Úr Isten: Most már haza hozom Jákób foglyait, és megkegyelmezek Izráel egész házának, s féltő szerelemre gyulladok szent nevemért.
39:26
És elfelejtik gyalázatukat és minden vétköket, melylyel vétkeztek ellenem, mikor laknak földjökön bátorságosan, és őket senki sem rettegteti.
39:27
Mikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor megszentelem magamat bennök sok nép szeme láttára.

Isten megbocsát “Jákob foglyainak”, a valódi szemiták (az ös-zsidó törzsek) maradék leszármazottainak, s hosszú évszázadok után ismét hazamehetnek a Szentföldre a második visszatérés után, s “elfelejtik gyalázatukat és minden vétköket, melylyel vétkeztek ellenem” – Jézus keresztre feszítése után.

Az Abszolút történelmi c. írásban írtam:

… looking glass” technológiákat, többek között ezek segítségével mutatták meg a humanoid ET teremtöink is a jövöbeni idövonalakat a Biblia több apostolának is, többek közt János apostolnak, aki aztán ezen információk alapján írta meg az i.sz. 1. században a Biblia utolsó könyvét, a Jelenéseket.Úgy tudni, korábban Ezékiel is átlátott a “looking glass”-on.

Ezékiel – akkori primitív ember lévén – valószínüleg nem tudta felfogni, amit látott – a mostani modern harcászati technikát, – így “isten” megengedte neki, hogy egyszerüen csak “lovakról és dárdákról” írjon benne. Ennek az is lehetett a célja, hogy a szöveg közérthetö maradjon, s hogy jobban misztifikálja, rejtélyesebbé tegye, “mikor jön el a vég”, hogy az emberek a hosszú évszázadok/évezredek alatt istenfélök maradjanak, s ne mondhassák: még vétkezhetünk kedvünkre, a végóra még nagyon messze van, mivel “ilyen szokatlan csodafegyvereink még nincsenek, és még sokáig nem is lesznek”. A lovakat és az akkori primitív fegyvereket leszámítva minden más a jelenkorról szól Ezékiel 38-39-ben.

A Jelenések könyvében már ez az elv nincsen követve, Jánosnak már úgy kellett próbálnia leírni a dolgokat, ahogy látta, azért lettek egyes részei a Jelenéseknek olyan “érthetetlenek”, s tulajdonképpen a jelenkor az elsö történelmi korszak, melyben kezdenek valamiféle értelmet kapni.

————————————————–

nem_programozhato, május 01, 2015

S most próbáljuk meg valahogy összehangolni, egybevetni azt, ami Ezékiel 38-39-ben és a Jelenések könyvében van. Nem biztos, hogy teljesen korrekt lesz (söt, egészen biztos), de azért tegyünk rá egy kísérletet.

1. Az égiek legyözik, megsemmisítik Gógot és Magógot (orosz-iráni-kaukázusi-BRICS haderöt), az Antikrisztus seregét Izraelben, mint ahogy Ezékiel 38-ban szerepel. A végsö összecsapás az Armageddon hegynél (mai nevén Tel Megiddo) lesz Észak-Izraelben. (Jelenések 16:16)

2. S ekkor valamikor jön el az a nagyon kritikus 3.5 éves idöszak – lásd Jelenések 13. fejezet -, mely viszont megrövidíttetik, hogy a választottak (a 144 000-böl) is nehogy odavesszenek, de még így is valószínüleg ezermilliók fognak elpusztulni, amikor “globális Babilon” ledöntetik.

3. Az égiek tehát ledöntik “titokzatos nagy Babilont” vagy “globális Babilont”, amely már most ki van épülve, s a népek azt se tudják, hogy létezik, s hogy a vezetöik valójában mind a globalizáció urainak, a “kalmároknak” (a milliárdos üzletembereknek, bankároknak) szolgálnak.

Jelenések
18:2

Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

18:3
Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

18:23
És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

(a szupergazdag bankárok, üzletemberek “valának a földnek fejedelmei”)

Ak nem hiszi, hogy a jelenlegi világot sátánista elit irányítha, az kattintson ide, s fusson át rajta, a képeken is…

4. A Sátán – aki kiépíttette “globális Babilont” – hosszú idö után letaszíttatik a világ trónjáról:

Jelenések 20:2
“És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,”

5.Jahve megbocsát a világba szétszéledt, még mindig túlélö ös-zsidó törzsi leszármazottaknak, s azok visszatelepülhetnek Izraelbe (mint ahogy Ezékiel 39-ben van).

6. Feltámasztatnak a történelem során “rendkívül pozitív” életet élök (s akiket emiatt rengeteg sérelem ért), kiválasztatik a 144 000 “legkiválóbb”, és örök életet kap. A feltámasztottak beleszámítódnak a 144 000-be (plusz azok akik a 3.5 éves idöszakban a “legistenibb”, legkeresztényebb magatartást tanúsították). A 144 000 legkiválóbb ezután az átmeneti 1000 éves idöszakban együtt fog élni Jézussal és az “istenekkel” Izraelben.

Jelenések 20:4
És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

20:5
… Ez az első feltámadás.

7. Ezer év múlva a Sátán szabadon engedik fogságából, s újra összegyüjti “Góg és Magóg népeit”, akik nyilván még ezer év múlva se lesznek képesek magukat túltenni azon, hogy az égiek megdöntötték a hatalmukat, a Sátán által kiépített globális világhatalmat.

20:7
És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából,
20:8
És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye.

8. A gonoszság eröi ekkor végsö vereséget szenvednek (Jelenések 20:9)

9. S ha jól értem, a (maradék és a korábban élt) emberiség csak ezután ítéltetik meg – s csak ezer év múlva lesz “új ég és új föld”, ahová csak azok léphetnek be, akiknek neve benne lesz az “életnek könyvében”, s nem buknak el a végsö megítéléskor (a többi, a többség, pedig megy a “pokolba”).

Jelenések 20:5
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. …

Tehát a “végsö rostálás” nem most, hanem 1000 év múlva lesz. S ekkor lesz a jelenlegi emberi civilizáció véglegesen felszámolva.

20:11
És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
21:1
Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

S ekkor lesz újból létrehozva minden, a történelem folyamán korábban élt ember, aki érdemes arra, hogy újból élhessen az “új égben és földben”. A többi “megy a pokolba”.

Erröl szól a Jelenések 20:10-15, a Jelenések 21 és a Jelenések 22.

———————————————————–

nem_programozhato, május 10, 2015

Az apokrif szövegnek számító Énok könyve is “tömve van” végsö idökre vonatkozó próféciákkal.

Énok könyvét valamikor Szent Ágoston korában (i. sz. 4. század) kivették a kánonból arra hivatkozva, hogy “nem Énok írta”. Ez felettébb érdekes indok, mivel ezen esetben a szintén ösi “Mózes I. könyvét” a Teremtésröl is ki kellett volna venni, lévén fogalmunk sincs, hogy azt is ki írta, s Mózes még csak említve sincs benne!

Énok könyvét – 1947-ben – megtalálták a Holt tengeri tekercsek között is a többi Ószövetségi szöveggel együtt, s a korai kereszténység egyházatyái is használták az irományt. Hogy mégis ki lett véve a bibliai kánonból, annak alighanem valamilyen rejtett oka volt, valószínüleg mert túl egyértelmü, kevésbé misztifikált információk találhatók benne a teremtésröl és a bukott angyalokról.

Például, mint ahogy már én is írtam az Emberiség származása 3. részében :

„Bukott angyal“ SEM EGYENLÖ „rendkívül gonosz angyallal“, hanem inkább lázadó angyallal, aki nem követte az aldebarani kormányzótanács fögenetikusának (Jahvénak) azon fö utasítását, hogy az új kreatúrát, a földi embert tartsa úgymond „szent ártatlanságban“.

Vagyis ne mondja el neki azt, hogy ök ott milyen társadalomban élnek, ne tanítsa meg öt semmire, se az ö tudásukra, se az ö szokásaikra, ez ugyanis éppoly beteges „náci“ társadalom (és degenerálódó DNS) kifejlödéséhez vezethetett volna majd a Földön, mint amilyen az övék ott Aldebaranban. S amint látjuk, vezetett is…

A cél soha nem egy technológialilag tölük is fejlettebb faj létrehozása volt, hanem mindenekelött egy tölük morálisan és spirituálisan fejlettebb fajé, mely tölük sokkal több érzelmet képes produkálni. Egy „különb humanoid“, s az áhított új DNS csak úgy fejlödhet ki, ha az új kreatúra tökéletesen jól érzi magát, nincsenek gondjai, mindene megvan, tökéletesen gondoskodnak róla, magyarán paradicsomi körülmények között él.

Na most, ezt rontotta el Lucifer, Azazel és a többi bukott angyal azzal, hogy túlzottan megkedvelték az új kísérleti emberkét (föleg a nöket….), s elkezdtek nekik mesélni a szokásaikról (az ö „rossz szokásaikról“) , megtanították különbözö mesterségekre, amit nem lett volna szabad, mivel azzal a veszéllyel járt, hogy az új kreatúra is éppolyan társadalmat fog létrehozni mint az övék, és semmivel se lesz különb tölük, se morálisan, se spirituálisan, se sehogyan.

Énok könyve ezt hasonlóképpen fogalmazza meg:

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

8. 1. És Azázel megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat, mellvérteket, és megismertette velük a föld mélyén rejlő különböző fémeket, és azok megmunkálásainak műveleteit, és a karkötők, ékszerek, és az öntvények használatát, a szemhéjak kifestését, és mindenféle értékes drágakövek (megmunkálását), és minden színeknek festéshez való keverését. És a világ megváltozott.

2. És megsokasodott az istentelenség, és paráznaságokat (fajtalanságokat) követtek el, és mindnyájan eltévelyedtek, romlottakká lévén minden utaikban.

És a negyediknek a neve Pénemuné: ő pedig az, aki megmutatta az embereknek a keserűt és az édeset, és megtanította azoknak minden titkait és azok bölcsességeit. 9. És ő tanította meg az embereket a tintával, papírral való írásra, ami által sokan estek bűnbe öröktől örökre, mind a mai napig. 10. Mert az ember nem arra lett teremtve, hogy ilyeneket tegyen, hogy a jó hitüket tollal és papírral való írásban vallják meg. 11. Mert az ember pontosan olyanná lett teremtve, mint az angyalok, annak céljából, hogy tiszták és igazak maradhassanak

De Énok könyve legnagyobbrészt a világvégéröl, az apokalipszisröl szól:

1. 1. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni, amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

2. És példázatokban beszélve így szólt: – Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.

3. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

4. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.

5. Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön.

6. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

7. A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is.

8. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

9. Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak.

——————————–

nem_programozhato, május 10, 2015

Az “elragadtatásról”

Mint ahogy az Énok könyvében is szerepel:

“… kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni

Magyarán mondva még az igazak és a kiválasztottak is meg lesznek próbáltatva, nekik is át fog kelleni vészelni azt a szörnyü, 3.5 éves idöszakot (lásd a cikkben), ami még mindig nem következett be, s nem kizárt, hogy a jelen generációkat fogja sújtani.

Elragadtatás a 3.5 éves idöszak elött nem lesz! Mindenki meg fog próbáltatni! Az elragadtatás elmélete a 19. században alakult ki – az emberek már valószínüleg ekkor kezdték sejteni, hogy közeleg az apokalipszis kora – , és egy teljesen téves elmélet. Az elragadtatásban hivök arra hivatkoznak, hogy Isten annyira nem lehet igazságtalan, hogy még a “templomba járó jó keresztényeket” is szörnyüségeknek fogja kitenni, minden bizonnyal öket közvetlen a 3.5 éves idöszak elött el fogja ragadni a föld felszínéröl a “mennyekbe”.

Sajnos ez egy rossz felfogás. Kezdjük azzal, hogy a jelenkorban templomba járó, a magukat a jelenkori “babiloni egyházak” híveinek tartó, s ez ellen a borzalmas globalista-sátánista rendszer ellen nem lázadó hívek – vak-keresztények – többsége bibliai értelemben nem minösül se igaznak, se kereszténynek, mivel hitt a hazugságnak, s ezzel el is bukta a végsö idök egyik próbáját:

Thessalonika levél 2
http://biblia.hit.hu/bible/21/2TS/2

10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak
;

Csak az minösül igaznak, aki nem hisz a hazugságnak, aki képes átlátni rajta. S még az igazak is meg fognak próbáltatni, nemhogy a templomba járó népség kivétel nélkül mind meg lenne kimélve…

A valódi keresztények éppenséggel gyülöletessé fognak válni a többiek elött a végsö idökben (Luk 21:12),  a “vak-keresztények” – akik fel fogják venni a 3.5 éves idöszakban a “fenevad pecsétjét”, – félre fogják érteni, gyülölni és üldözni fogják az igazakat – például “botrány-keltöknek” v. “összeesküvés elméleteket gyártóknak” fogják öket tartani, illetve tartják már most is …

——————————————–

nem_programozhato, május 10, 2015

Az ami jönni fog a 3.5 éves idöszakban, az barátaim olyan lesz, hogy – leszámítva a választottakét a 144 000-böl – senkinek az élete nem lesz “garantált”. Jobb, ha lélekben már most készülünk rá.Ha jönni fog, jönni fog, sok mindent nem tehetünk ellene. Ne essen senki abba a hibába, hogy túlzottan ragaszkodni fog az életéhez:

Lk 17:33 (a végsö idökröl)
http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/17/33#v33

“Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.”

(vagyis újból létre lesz hozva az “új földben és égben”)

Tamás evangéliuma
http://www.tradicio.org/librid…liuma.html

87 Jézus mondta: Nyomorult a test, amely egy testen függ, és (még)
nyomorultabb a lélek, amely ezen a kettőn függ.

112 Jézus mondta: Jaj annak a testnek, amely a lelken csügg! Jaj annak a
léleknek, amely a testen csügg!

A világvége szószerint olyan lesz mint az “aratás”, amikor a “búzaszálak letöretnek”, vagyis ezen esetben sajnos a tömegek … megöletnek. S ez után jön a “rostálás”, a “lelkek rostálása”, az újból létre hozása azoknak (a lelkeknek új testekbe), akik érdemesek lesznek arra, hogy az új világban, az “új földben és égben” élhessenek.

A halál nem elmúlás, hanem egyfajta “recikláció” – természetes körülmények között is.

Isten szándékosan azért hagyta az elmúlt bö 150 évben (különösen a 20. században) annyira elszaporodni, “kiburjándzani” a gonoszságot, hogy az “aratásnál” nyilvánvaló legyen, kiböl lett “gaz”(ember), s ki maradt meg “gabonaszálnak”.

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz cikk alá írtam a kommentekbe:

S végül, erre az “aratásra” vajon készen állsz-e

Jézus a végsö idökröl:

Máté Evangéliuma 13:39

Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.

Szaturnusz istent (azonos Jahvéval) az ókori Rómában gyakran vágószerszámmal a kezében ábrázolták:

oreg_kazsas

Innen a népnyelvben az “öreg kaszás” kifejezés (ami a halál szinonimájává vált), de az “öreg isten” kifejezés is.

Az “öreg kaszás” v. “öreg sarlós” valójában a világvégén bekövetkezö “aratásra” utal (lásd Máté evangéliuma 13:39 fentebb), vagy a Jelenések könyvének 14. fejezetét:

Jelenések 14
http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/14/14#v14

14
És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
15
És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala:Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.
16
Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.
17
És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala.
18
Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei.
19
Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába.
20
És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.

Horror!

——————————–

nem_programozhato, december 01, 2015

Az antikrisztus vérvonalbeli lesz (a dán törzsböl). Bár Putyin származása körül vannak bizonyos kérdöjelek… de az is lehet, csak hoax az egész, s nincs benne “különleges vér”.

Az orosz elnök rejtélyes genealógiája
(The Mysterious Genealogy of Russian President Putin)

http://english.pravda.ru/busin…8-putin-0/

Vladimir Putin is a relative of all royal families of Europe.

Putyin vérrokona az összes európai uralkodóháznak.

Vladimir Putyin a cár?
(Tsar Vladimir Putin?)

http://english.pravda.ru/news/…2/12231-0/

Ha igaz, hogy európai uralkodóházi vér van benne, vagyis dán törzsi rossz vér, akkor “legitim” antikrisztus jelölt …

Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám c. írásba írtam:

A még az i. sz. 2. században élt, és akkor legismertebb egyházatya, Irenaeus szerint azért maradt ki a Biblia utolsó könyvének, az i. sz. 1. század vége felé íródott Jelenések könyvének 7. fejezetéböl a felsorolt zsidó törzsek közül a Dán törzs, mert soraiból fog kikerülni a “történelem végén” az Antikrisztus.

Na most, ez hajszál pontosan úgy alakult, ahogy a korai keresztény Iraneus az i. sz. 2. században feltételezte!

Ezek a dán törzsböl származó sátánista genetikai zsidók (“uralkodóházak”) az elmúlt 2000 évben végleg leuralták, és végzetes rabigába, leépülésbe taszították az emberiséget. Többek közt ök alapították meg az intézményesített Katolikus Egyházat is, melynek inkvizíciója aztán nem éppen keresztényi dolgokat müvelt.

————————–

nem_programozhato, december 31, 2015

Egy kis pontosítás:

1. Az égiek legyözik, megsemmisítik Gógot és Magógot (orosz-iráni-kaukázusi-BRICS haderöt), az Antikrisztus seregét Izraelben, mint ahogy Ezékiel 38-ban szerepel. A végsö összecsapás az Armageddon hegynél (mai nevén Tel Megiddo) lesz Észak-Izraelben. (Jelenések 16:16)

2. S ekkor valamikor jön el az a nagyon kritikus 3.5 éves idöszak

A Jelenések könyvében ez a következöképp szerepel:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/16/12#v12

Jelenések 16

12 A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.

14
Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.

16
Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.

A “napkelet felöl érkezö királyok” nekem ügy tünik, hogy ugyanaz mint az Ezékiel könyvében emlegetett antikrisztusi Góg és Magóg haderö (orosz-kínai-iráni-kaukázusi-BRICS haderö). Ha ez így van, akkor mindez már a második visszatéréskor, a 3.5 éves idöszak legvégén fog bekövetkezni, amikor már döntetik le “globális Babilon”, s öntetik ki a Földre az “Isten haragjának pohara”.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s