Hónap: 2017. november

“Isten” egy kozmikus humanoid

Aki még mindig él, s élni is fog, mivel a teremtöink már rég rájöttek a halhatatlanság titkára. Az ösi indiai vallásokban egyrészt valós égi tudás maradt fenn (pl. a reinkarnációról), másrészt az “istenek” személye sincs annyira elmisztifikálva mint a késöbbi három nagy monoteista vallásban. A keresztény-zsidó-muzulmán “Isten” a hindu mitológiában Shániként(Szaturnuszként) ismert, s a hindu szövegeket olvasva teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy egy hús-vér földönkívüli biológiai lény. A bibliai Ószövetség igaz és hiteles, de teljesnek mégse nevezhetö képet ad róla. Hindu mitológiai szövegeket fogok most elemezni, melyek értékes kiegészítöként szolgálnak a Bibliához.


Az Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? c. írásból

(aki már olvasta, átugorhatja)

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.

 

“He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge.”

 

Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt.”

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ … „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day”

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

Szent Biblia, Mózes II.

20:1: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: …

20:8: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották” (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát – szerzö megj.)

“The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age”

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.

(idézet vége)

Shani – the Elusive God

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Wife Curses Shani Shani was married to Sangya …

Sháni feleségét Sangjának hívták, lányukat Chitrrath-nak. Bár a felesége egy nagyon tehetséges és spirituális hölgy volt, elszomorította, hogy a férje állandóan Krisna tanításaival van elfoglalva. Egy szép nap, a menstruációs ciklusa után, ágyba próbálta csalogatni, de mint mindig, Sháni ekkor is meditált. Ez annyira felmérgesítette Sangját, hogy elátkozta Shánit. Ezt mondta neki: mivel állandóan Krisna tanításaival vagy elfoglalva, s rám még csak rám se nézel, ezután mindig lefelé kell nézned, mert ha ezentúl rátekintesz valakire, azt a puszta pillantásod el fogja pusztítani. Sháni végül megnyugtatta és kielégítette a feleségét, de az már nem tudta visszacsinálni az átkot.

Képtelenül hangzó, megmosolyogtató mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is zajlott le Mózes találkozása Istennel a Biblia második könyve szerint?

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/33

18 És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

19 És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

20 Orcámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.

21 És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.

22 És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.

23 Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod.

——————————————————————

Jahve nem engedte, hogy Mózes meglássa az arcát “mert nem láthatja ember, élvén”

Ez az angol fordításokban úgy szerepel, hogy “nem láthat engem ember úgy, hogy egyúttal éljen is

Indiai mitológia: ¨

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

When Parvati insisted that Shani look at her son to bless him …

“Parvati kitartott amellett, hogy Sháni megnézze a fiát, de az elmagyarázta, hogy a felesége átka miatt ez nem lehetséges. Parváti tovább makacskodott, így Sháni ránézett félszemmel a kis Ganeshára, akinek a testéröl azonnal lerepült a feje, és eltünt a semmibe. Parvati elájult.”

Három dolog nyilvánvaló ezen szövegekböl és a Bibliából egyaránt:

1. Jahve nem mutatja meg az arcát senkinek se, még Mózesnek se.

2. Jahve nem szexmániás.

3. Jahve a lelkiség és a meditáció embere.

Érdekes megvilágításba helyezi ez a történet a bibliai szövegeket, melyeken tagadhatatlanul érzödik egyfajta szimbolikus nögyülölet a lelkileg és erkölcsileg makulátlannak nem nevezhetö hölgyek iránt (például a babiloni szajha Istár-Astarót iránt)

S mondani se kell: mivel Jahvenak felesége volt, és Jahve kielégítette a feleségét, és Jahve meditált: Jahve hús-vér humanoid volt.

A bibliai történetben is világosan ott szerepel hogy “Azután kezemet elveszem rólad … de orcámat nem láthatod” Vagyis Jahvenak keze és arca volt mint egy humanoidnak.

Egy másik indiai mitológiai történet:

Miért helyénvaló Sháninak szombatnaponként mustármagolajat ajándékozni

https://u4uvoice.com/find-how-shani-dev-gives-you-more-than-he-takes/

(a történet hosszabb, így szószerinti fordítás helyett csak összefoglalom)

A hindu közösségekben a mai napig szokás megfürdetni Shánit mustármagolajban, s olajat ajándékozni neki szombatnaponként.

“A Ramajana eposz szerint a nagy testi erejü Hanumana egy épülö híd örzésével volt megbízva. Épp egy fa alatt imádkozott Rámához, amikor Sháni odament hozzá, s ezt mondta: “Én vagyok a nagy erejü Sháni isten, úgy hallottam, te szintén nagyon erös vagy. Gyere, nyisd ki a szemed, és küzdj meg velem! Hanumana viszont így szólt: “Épp imádkozok Rámához, ne zavarj meditáció közben, hagyj magamra!” De Sháni nem engedett, erre Hanumana a farkát Sháni köré tekerte, s elkezdte fojtogatni vele. Sháni szabadulni se tudott. Hanumana erre a farkával felemelte Shánit és egy hídköhöz csapta. Sháni elkezdett vérezni.”

(szerzö megj.) Mi a csuda lehetett ez a “Hanumana”, kígyószerü farka volt és hatalmas ereje… valamilyen drakó-reptiloid lény??

Ilyesmi??

(forrás: Léteznek-e földönkívüliek? – 1. rész )

star_trek_kirk_gorn_rubber_suit

Amikor Sháni fájdalma elviselhetetlenné vált, kérte Hanumanát, hogy engedje el, és megígérte neki, soha többé nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy küzdelemre hívja! S azt is megígérte neki, hogy soha többé nem fogja Ráma követöinek a sorsát befolyásolni. Amikor kiszabadult, megkérte Hanumanát, nem tudna-e neki olajat adni, amivel enyhítené a testi fájdalmait. Hanumana adott neki, Sháni bekente magát, s megenyhültek a fájdalmai. Ezóta szokás Sháninak olajat áldozni. Fájdalmainak csökkentését szimbolizálja. Elégedett lesz töle és jóindulattal lesz az áldozó iránt.

Megmosolyogtató kis mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is szokott Jákob áldozni Istennek:

Genezis 28

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/28

16 Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.

17 Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

18 És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/14

12 És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/21

10 Aki pedig főpap az ő attyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,

——————————————————————-

Isten szolgái felkentek voltak, olaj által felkentek, ami – most már tudjuk – szimbolikusan csökkentette a fájdalmaikat.

Jahve küzdelme Hanumanával minden jel szerint valós volt.

Indiai mitológia:

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Shani Deva expressed his frustration at people perceiving him to be cruel when he was just doing his duty of meting out justice

In fact, according to Hindu mythology, even Gods fear this period and must undergo it as Shani metes out justice to one and all.

Shánit nyomasztotta, hogy az emberek kegyetlennek tartották, holott ö csak a bírói kötelességeit végezte. A hindu mitológia szerint Sháninak a többi “isten” és “angyal” felett is ítélkezési hatalma volt.

Énok könyvében is utóbbira sok példa található.

 

Jelenések 16:7

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/16/7#v7

7 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.

 

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Már a fösodratú médiumokban is kezdik a dolgokat a nyilvánosság elé tárni:

2017.3.30:
“Istent” földönkívüliek találták ki – sokkoló állítások arról, hogyan kezdödtek a világvallások
(Aliens created god – shock claim of how religion began)

https://www.express.co.uk/news/weird/785536/Aliens-CREATED-GOD-conspiracy-theory-religion

RELIGIONS on Earth were created by aliens who visited Earth thousands of years ago, it has shockingly been claimed. A new conspiracy theory says, before religious texts like the Bible were written, alien lifeforms visited Earth and were seen as “gods” by the more primitive humans.

It went onto say much more advanced extraterrestrial species were angry that humans had used religions as a reason for waging countless wars

“The aliens quite knew that man is so destructive in nature, that’s the more reason why Religion was bestowed to us, to serve with faith and fear of the unknown, but man has completely failed the experiment.”

they want to protect our beautiful Universe from harm. It went on to say that aliens would want their religions returned, and will quarantine us here on Earth to prevent any cosmic disasters.

Az összes világvallást földönkívüliek hozták létre, kik már sok-sok ezer évvel ezelött látogatták a Földet, s a primitív földi emberek mint “istenekre” tekintettek rájuk.

A földönkívüliek látták, hogy az ember természete destruktív, ez volt a fö oka a vallások bevezetésének … de a kísérlet nem sikerült. A földönkívüliek dühösek voltak, amiért az emberek a vallásokat háborús ideológiaként használták.
Hogy védjék az univerzumot a földi ember okozta destrukcióktól, a Földet karanténba zárták.

————————–

Lehetne ettöl velösebben elmondani az igazat?

/nem_progr

vote up

Írta: nem_programozhato, november 29, 2017

A leghitelesebb képet a teremtöinkröl továbbra is a háttérhatalom csúcsaihoz kötödö raelista mozgalom adja a mostani világban.

Bukott angyali-sátánista vagy sem, de a teremtöinket úgy kell elképzelni, ahogy Rael is kinéz és viselkedik a videón. Az embereknek pedig oly felhötlenül vidám, gyerekekhez hasonló módon kellene viselkedniük, mint amilyennek látszanak a raelisták a videón.

Nem így, fekete búsmagyar, komormagyar, elvont, érthetetlen istenhez imádkozó merev szertartásokon:

busmagyar

Hanem így!

Így viselkednek az “angyalok”

Így volt eredetileg gondolva velünk is, de sajnos nem ilyenek lettünk, hanem destruktívak, merevek, gonoszak, bukottak

Az a paradicsomi világ, amit a fenti videó is sugall, be fog köszönteni a Földre is az “ezer éves királyság” idején.

Leszámítva a szexualitásról alkotott különbözö nézeteiket, igazából nincsenek olyan nagy különbségek az élet dolgai felöl a teremtöinknek.

Az igazán nagy különbségek a mi bukott természetünk és a teremtöink értékrendje között vannak!

Az indiai mitológia szerint Jahve is gyakran meditált és imádkozottéppúgy ahogy jelen világban a raelista mozgalomban teszik. Ez a legautentikusabb kép, ami jelen világban létezik a teremtöinkröl.

A gyakori meditációk oka, hogy a gondolatoknak teremtö erejük van, amellyel be tudják folyásolni a saját és a civilizációjuk sorsát is. Ami gyakran van vizualizálva, és gyakran rágondol valaki, és “kéri”, az késöbb könnyen manifesztálódhat az anyagi világban.

Misztifikált formában még a Biblia is utalgat erre:

“Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” /Lukács 11:9/

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

Dzsainizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus

A dzsainizmus volt az indus-völgyi civilizáció (i.e. 3000-1500) egyik ösvallása, s az aszketikus, szexualitás ellenes irányvonalat képviseli. Hasonlít a kereszténységre.

Ellentétben viszont a kereszténységgel, még nem misztifikálja el az “Isten” fogalmat.

Isten == a teljes megvilágosodottság (“felszabadultság”) állapotát elért (humanoid) élölény

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus#Megv.C3.A1lt.C3.A1s

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz.

Egy ilyen élölény Jahve is.

Szellemiségében a dzsainizmus viszont hasonlít a kereszténységre.

A dzsaina aszkéták által tett fogadalmak:¨
1.tartózkodás minden élőlény bántalmazásától
2.mindig igazat mondani
3.a tulajdon tisztelete; nem vehető el semmi, amit nem adnak
4.szexuális önmegtartóztatás
5.a tulajdonról és vágyakról való lemondás

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz. Ennek érdekében neki követnie kell a helyes hitből, ismeretből és életvitelből alkotott ún. „Három Ékkövet”. Ebbe tartozik az összes életforma iránti erőszakmentesség (még a zöldségekre is vonatkozik: csak olyat szabad enni, ami nem öli meg a növényt (például répát nem lehet fogyasztani). A felszabadulás meggyorsítható gyakori és rendszeres bűnvallással és megtéréssel, és – különösen az élet negyedik szakaszában – aszketikus életvitellel.

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

A dzsain filozófia szerint minden rossz a vonzódás és idegenkedés kettősének tulajdonítható. Minden viselkedési szabály a könyörületességen alapszik, melynek 4 formája van:

1.szeretetteljes tettet végrehajtani és cserébe nem várni semmit
2.örvendeni mások jólétének
3.együtt érezni a nyomorúságban lévő emberekkel és enyhíteni fájdalmukon
4.szánalmat táplálni a bűnösök iránt

A jelenkori bukott emberi civilizáció ezeknek pontosan a száz százalékos ellenkezöjét képviseli:

1. a norma az önzés, s ha valaki valakin mégis segít, azért elvár valamit
2. mások jólétét irigyeljük
3. kizsákmányoljuk a nyomorúságban élö embereket (a globális kapitalizmus fö alapelve), a fájdalmuk pedig hidegen hagy, néha még zaklatjuk is öket és hatalmaskodunk felettük (mint például a rendörök sokszor a hajléktalanok felett)
4. a bünösök iránt nem szánalmat táplálunk, hanem a lehetö legirgalmatlanabb, legkeményebb megbüntetésüket követeljük.

De semmi se tart örökké. Egyszer minden (gonoszság) véget ér.

Az effajta bünös gonoszság zsoldja a halál.

 

Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak

Pár hónap szünet után itt az ideje ismét “feléleszteni” a weboldalt. Hogy s mint vagytok?

A helyzet – rövidtávon – bár riasztónak tünhet, de valójában nem annyira rossz. A gonosz erök még gonoszabbak, a jók viszont még jobbak lettek, s ezen két “tábor” ádáz küzdelme egyelöre egyensúlyban maradt, s úgy néz ki, a közeljövöben is abban fog maradni, elkerülendö a nagy világégést és civilizációs összeomlást. De a végsö idei próféciák mégis lassan de biztosan, és egyre jobban, beteljesülöben vannak. Korábban már itt is említettem, a katasztrofális végsö idei események kijátszódása csak valamikor a 2020/30-as években lesz várható. Még mindig van valamennyi idö. Örüljetek minden, még nyugalmas évnek, melyet békességben és (némelyek) még mindig viszonylagos jólétben élhettek le.


Ezékiel 38-ban homályos, misztifikált képet kapunk arról, hogyan fog kinézni a nagy antikrisztusi ütközet a “Góg és Magóg erök” (oroszok, törökök, irániak stb.) és a teremtöink között, miután elöbbiek megszállják Izraelt. A Dániel próféciákban és Máté 24-ben az utolsó 3.5 évre civilizációs összeomlás van jövendölve , olyan nagy nyomor, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön, s a teremtöink beavatkozása fogja megakadályoni, hogy teljesen kipusztítsuk egymást, s hogy a választottak ne vesszenek oda. Az antikrisztus (a “veszedelelmnek fia”) és hadserege fel fogja perzselni a világot, nemcsak Izraelt és a Közel-Keletet, de az amerikai földrészt és Európát is. Utóbbi például a Billy Meier féle “Énok próféciákban” van részletezve, de Alois Irlmeier 20. századi német látnok és több más modernkori látnok is ugyanezt látta az “éterben”.

Billy Meier személye körül bár vannak kérdöjelek, én viszont egyáltalán nem írnám le öt mint “szélhámost”. Billy Meieren keresztül (például az ún. “Énok próféciákban”) maga a háttérhatalom szivárogtatta ki a nem túl kecsegtetö 21. századi jövöt még a múlt század 70-es és 80-as éveiben. Az “Énok próféciák” az 1990-es évek vége óta fent keringnek az interneten , és sorra beteljesülöben voltak az elmúlt 20 évben is.

Mivel a Föld körül karantén van, így valódi UFO-kat közelröl szigorúan tilos mutogatni az embereknek (legfeljebb csak mint az égben ragyogó, mozgó “tüzgolyókat” szabad), s mondani se kell, Meier közelröl mutogatott “UFOi” is hamisak, az összes UFOs fényképe hamis, így sajnos emiatt sokan nem veszik komolyan a próféciát is, pedig ha alaposan megvizsgáljuk, azok teljesen összhangban vannak a bibliai végsö idei próféciákkal, a a régi szent szövegekben meg nem található részletekkel írják le a végsö idei eseményeket. Hogy maga Meier is tényleg kapcsolatban állt-e plejádi (bukott) angyalokkal, vagy csak mint a háttérhatalomnak dolgozó ügynök volt-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy egy háttérhatalmi pszi-op volt az egész “Billy Meier müvelet”, de nem teljesen rosszindulatú célzattal. Billy Meier “plejádiai” (Semjase, Kecál stb). azonosak az Énok könyvében szereplö (bukott) angyalokkal. Vajon – höhö – ezért lettek a próféciái is Énokról elnevezve?

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá. ¨

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, stb. stb.

Billy Meier és a plejádiak

http://rejtelyekszigete.com/billy-meier-es-plejadiak/

“Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak.”

De nézzük meg most részletesen az “Énok próféciáikat” (teljes magyar szöveget sajnos nem találtam)

The Henoch Prophecies from the Billy Meier Contacts

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

“The destruction of the WTC, i.e., the World Trade Center, by terrorists will only be the beginning.”

“A new yorki ikertornyok terroristák általi lerombolása”

2001-ben bekövetkezett. Ez volt az elsö bravúros jövendölés a Meier-töl, mely betü szerint bevált. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezeket a “terroristákat” a háttérhatalom fogja létrehozni, és az ikertornyok katonai és titkosszolgálati segédlettel lesznek lerombolva?

“And it will be that the fanatics of Islam will rise up against the countries of Europe and all will shake and quiver.”

“Az iszlám fanatikusai felkelnek Európa országai ellen, s az egész földrész rázkódni fog.”

2015 óta folyamatban van. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy az “iszlám fanatikusait” a háttérhatalom fogja importálni Európába?

“Also, an epidemic known as Ebola will cause many deaths, as well as other unknown epidemics and diseases which will sporadically arise in epidemic proportions and will be new to the human being, causing great concern.” ¨

“Az ebola és több más, idáig nem ismert járvány is meg fog jelenni, ami nagy aggodalmat kelt majd, és haláleseteket is fog okozni.”

2009-2015 között megvalósult. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezek a járványok nem spontánul törnek majd ki, hanem úgy lesznek mesterségesen elöidézve?

The irresponsible politicians will unscrupulously exercise their power, assisted by scientists and obedient military forces serving them, who together hold a deadly sceptre and will create clone-like beings which will be bred in a total lack of conscience and will be scientifically manipulated to become killer machines. Division by division and devoid of any feelings, they will destroy, murder and annihilate everything.

“A felelötlen politikusok minden skrupulus nélkül gyakorolják majd hatalmukat, engedelmes tudósok és katonai vezetök segítségével … akik minden felelösségtudat nélkül klónszerü, lekiismerettel nem rendelkezö mesterséges lényeket hoznak majd létre “szuperkatonáknak”, s ezek a klónszerü gyilkológépek mérhetetlen pusztítást okoznak majd a harmadik (góg és magógi) világháborúban – Európában is.”

Ezt a jóslatot sokáig nem tudtam mire vélni, mígnem nemrég rátaláltam a következöre:

2017. 10.23:

Rosszabb a nukleáris fegyverektöl is. Putyin borzalmas sci-fi fegyverröl beszélt világháborús aggodalmak közepette

(‘Worse than nuclear bombs!’ Putin reveals terrifying sci-fi weapon amid World War fears)

https://www.express.co.uk/news/world/869678/Vladimir-Putin-Russia-super-soldiers-nuclear-bombs

VLADIMIR PUTIN has said that the development of genetically-modified soldiers is the next phase of military combat – and one worse than nuclear bombs.

Speaking to a youth festival in Sochi, Mr Putin said:

“All kinds of practical consequences may follow. One may imagine that a man can create a man not only theoretically but also practically. “He can be a genius mathematician, a brilliant musician or a soldier, a man who can fight without fear, compassion, regret or pain.

A háborúskodás következö fázisa Putyin szerint genetikailg modifikált szuperkatonák létrehozása lesz – melyek pusztítóbbak lesznek a nukleáris fegyvereknél is. Fiatalokhoz szólva Putyin a következöket mondta Szocsiban: A genetikai manipulációnak mindenféle következményei lesznek majd. Ember embert teremthet majd, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A teremtmény lehet például matematikai géniusz, briliáns zenész, de egy szuperkatona is, mely mindenfajta félelem, együttérzés és lelkiismeret nélkül fog harcolni, s fájdalmat se fog érezni.

——————————————

Teljesen “megnyugtató” az antikrisztus-jelölt Putyin szájából ilyeket hallani, nem?

További jóslatok az Énok próféciákból, melyek még nem következtek be:

The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. … And at this time, the possibility could become reality that extraterrestrial forces intervene”

Az egész bolygó idáig nem látott szenvedés helyszínévé fog válni, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön. A kegyetlen történések kb. 888 napig fognak majd tartani, s az emberi civilizáció összeomlását eredményezik majd. Ez lesz az a pont, amikor a földönkívüliek be fognak avatkozni.”

A Biblia ezt Jézus második eljöveteleként emlegeti.

Dániel 12:11

És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

Máté 24:15

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Az óriási nyomorúságot a góg és magógi világháború, az oroszok fogják majd okozni.

A még az 1970-es évek végén íródott Meier próféciák szerint a kommunizmus meg fog bukni, ez be is bekövetkezett, de az oroszok nem fognak nyugodni, a 21. században is le fogják rohanni Európát (és a világot)  még egyszer:

“Destruction of war will descend on the northern countries as strong military forces will invade them from the East and will pillage and murder as well as use bombs and missiles, like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary and after that will follow Austria and northern Italy

Soha nem látott háborús pusztítás sújtja majd az észak-európai országokat is, hatalmas katonai erök fogják megszállni ezeket kelet felöl … mint a szalmaszálak fognak hullani a rakéták az égböl, és idáig nem látott lézerfegyverek, számítógépek által irányított fegyverek és klónszerü szuperkatonák lesznek bevetve, amik mident tönkretesznek és elpusztítanak majd, de az elsö európai célpont Magyarország lesz, ezután következik Ausztria és Olaszország is.

A pápa és a Vatikán szintén el lesznek pusztítva. Az akkori pápa lesz az utolsó pápa.

Észak-Amerika – különösen az USA, a modernkori Szodoma és Gomora – teljesen el lesz pusztítva.

A nagy pusztítás kezdete a Meier próféciák szerint egybe fog esni a katolikus egyház nagy krízisével.

Az ezredforduló után a katolikus egyház már csak rövid ideig fog létezni, II. János Pál pápa után már csak két pápa lesz.

Nos, ezek szerint Ferenc az utolsó?

Az utolsó pápa ideje alatt az egyház össze fog omlani, s ez lesz az az idö, amikor eljö a “nagy nyomorúságok” kezdete.

S most szemlézgessünk kicsit Alois Irlmaier próféciáiból:


Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

“… a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással”

Ez lesz az Ezékiel 38-ban megjósolt góg és magógi ütközet kezdete.

Európában:

A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik.

Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé – minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra.

“Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

“Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva.”

“A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé.” “A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze…” ¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal.

72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”

Máté 24:29

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

A második visszatérés utáni helyzet Alois Irlmaier szerint ilyen lesz Bajorországban:

Az éghajlat közben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.

Ez lesz az 1000 éves földi királyság kezdete.

Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat.

Dániel 12:12

Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.


“De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték.”

Ellentétben Billy Meierrel, Alois Irlmaier nem volt háttérhatalmi ügynökféreg, egy egyszerü vallásos német ember volt, akit azzal áldott meg a sors, hogy veleszületett látnoki képességei voltak, s az az érzésem, hogy még az elmondottakon túl is több mindent látott, csak nyilvánosan nem merte elmondani a háttérhatalmi zaklatás miatt. Már amit elmondott, amiatt is zaklatták a hatóságok.

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikos volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Híressé azzal vált, hogy már fiatal kora óta tisztánlátó képességekkel rendelkezett … Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és boszorkánysággal is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték

———————————————————

Gyakori tévhitek a végsö idökröl:

Elsö nagy tévhit: Teljes világvége lesz, a Föld teljesen elpusztul.

Nem!

Bár a pusztítás óriási lesz, de a bolygó mégis túléli. És az emberek egy kisebb része is túléli.

Irlmaier: “Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. “¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.

Jelenések 16:18

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.

Jelenések 16:20

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.

Három nagyváros viszont elsüllyed.

Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.”

Jelenések 16:19

És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.

Vagyis a “nagy város” (titokzatos Babilon) három fö pillére, London, New York és Róma elpusztulnak.

Irlmaier: “Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal.”

Nagy valószínüséggel ugyanez a Jelenések könyvében:

8:7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ¨

Irlmaier: “A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva.

Jelenések 8:11

A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

8:12

A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Ugyanaz mint Irlmaier “72 órás sötétsége“.

S ugyanaz mint Máté 24:29-ben is: “…. a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.”

Második nagy tévhit: mivel a Föld elpusztul, a jézusi ezeréves királyság a mennyben lesz.

Nem!

A jézusi ezeréves királyság itt lesz a Földön.

El lesznek pusztítva viszont a nagy földi birodalmak és új Babilon fö tartópillérei: az USA, az EU, a Vatikán, Kína és Oroszország egyaránt, s ezek fö nagyvárosai is (London, New York, Róma stb.)

Nem lesz többé semmiféle birodalom vagy nagyhatalom a földön!

Fel lesz számolva a sátánista háttérhatalom.

Helyreáll az isteni természetes rend, visszatér az Isten adta szabadság és jólét, mint ahogy Irlmaier is jövendöli:

“Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.”

A világ új “fövárosa” Jeruzsálem lesz, a legjelentösebb hely pedig a Templomhegy.

Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék. Csak a teremtöink tudják, hogy pontosan kik ezek az emberek, az “eltünt” 12 ös-zsidó törzs (leszámítva a dán törzsöt) jelenkori leszármazottai. Bárki bárhol a mai világban lehet ez közülünk. Bárki Európában, bárki a Közel-Keleten, bárki Iránban, Afganisztánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában …

Aki túlél, de nem tartozik a választottak közé, az tovább fogja élni hétköznapi életét. Csak a választottak kapják meg azt a privilégiumot, hogy együtt élhessenek a földönkívüliekkel (a teremtöinkkel). S úgy mint Énok idejében, nekik lesz alkalmuk arra is, hogy elhagyhassák a Földet, s együtt legyenek a földönkívüliekkel “a mennyben” is (vagyis a galaxis más csillagrendszereiben).

Ne tessék elkeseredni, aki tisztában van mindezen információkkal, melyek ezen a weboldalon is találhatóak, és büneinek mértéke megbocsátható, annak jó az esélye, hogy a választottak között lesz!

Örülj annak és vedd megtiszteltetésnek, hogy most élsz!


Dániel 12:9

És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,