Lassan közeleg az idö /2020-30-as évek/

1. 1. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni , amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

Forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

2. És példázatokban beszélve így szólt: – Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.

3. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

4. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.

5. Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön.

6. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

7. A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is.

8. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

9. Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak

nem_programozhato, december 14, 2019
 
Billy Meier Hénok próféciáiból:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

…as two terrible civil wars will break out in America

Évekkel a “vég” bekövetkezte elött, az USA két szörnyü polgárháborún fog átesni egymás után, minekután az ország szétszakad.


2019.10.1: A Twitteren tajtékzó Trump polgárháborút vizonáló posztot is megosztott

Especially in France and Sweden, machinations as well as dictatorial regulations of the European Union will cause much unrest and many uprisings; but also crimes committed by gangs and organised criminal elements in these countries will cause unavoidable civil wars.

Franciaországban és Svédországban az EU diktatórikus politikájának eredménye zavargásokat fog okozni, szervezett bünbandák büntettei polgárháborús állapotokat fognak elöidézni

2019.7.17: Lövöldözések és robbantások: háborús állapotok Svédországban

2019.12.5: Lángokban Franciaország, gyújtogatások, zavargások az óriássztrájk közben

Conditions similar to civil war will be in England, Wales and Northern Ireland and claim many lives.

Welsh and English forces will clash especially near Cymru

Nagy-Britannia szétesik, Angliában, Walesben és Észak-Írországban ezután polgárháborúhoz hasonló nyugtalanság lesz.
Wales és Anglia megtámadják egymást, mindez még a “vég” bekövetkezte elött

2019.12.13: Sturgeon: Johnson nem viheti ki Skóciát az Unióból

Most már közeleg a végidök “forró fázisa” amikor:

Máté 24:7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.


Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Franciaországban is most már évröl évre fokozatosan rosszabb lesz a helyzet, s az egész a “vég” idején fog kicsúcsosodni az Irlmaier próféciák szerint:

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A város vastoronnyal (Párizs) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz és minden vadul történik. A város ég. De ezt saját népe okozza, nem azok az emberek, akik keletről érkeznek.

Még több infoért lásd a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást.

Akinek van szeme, az lát. Láthatja, hogy a “nagy nyomorúság” ideje közeleg … már nem hosszú évszázadok vagy évtizedek kérdése, hanem éveké.


Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Irlmaier is ugyanazt látta, amit a teremtöink már 2000 évvel ezelött János apostolnak is megmutattak.

Te vajon látod-e?

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.

Jelenések könyve
8:5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

8:12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Láss és térj meg, még mindig nem késö!

Isten egy kozmikus humanoid

Esu Immánuel (Jézus) valós személy volt


Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r19

17. fejezet
Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje….

“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka.
(Billy Meier Hénok próféciái)

A Szent Malakiás prófécia szerint is Ferenc pápa az utolsó pápa:
https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Cion jegyzökönyvei:

“A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája.”

A bibliai hamis próféta!

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

Az utolsó 3.5 éves idöszakban komoly keresztényüldözés lesz. Nem a vak keresztényeké, akiknek fogalmuk se lesz, hogy mi zajlik körülöttük, hanem a valódiaké, akik átlátnak a szitán.

Máté 24:9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

Vigyázzatok magatokra, az Isten legyen veletek!


Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Az ösrégi küzdelem a jahvista erök és a sátánista-bukott angyali erök közt ebben a szent pillanatban is zajlik “odafent a mennyben” (odakint a világürben).

Aki rendszeresen figyeli a Cobra nevü info-dezinfo oldalat ( http://2012portal.blogspot.com ), az bizonyos szintü betekintést kaphat ebbe, de a sátánista-bukott angyali erök szemszögéböl nézve. Cobra = kígyó = “ama régi kígyó”, a sátán

A Föld körül karantén van, a jahvista erök által telepített hi-tech karantén, mely még az asztrális síkokra is kiterjed, s a bukott angyali eröknek nincs meg hozzá a tudása, hogy teljesen képesek lennének azt megszüntetni. A Föld “felszabadítása” nem egészen úgy fog sikerülni nekik mint ahogy szeretnék!

Jelenések 12:7-14 szerint 3.5 évvel a “vég” bekövetkezte elött a sátán és angyalai legyözetnek kint a világürben és levettetnek a Földre! Nem fogják tudni felnyitni a karantént, hanem ök maguk is levettetnek a karanténon belülre. Jahve így fogja megpróbálni az emberiséget.

Jelenések
12:7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
12:10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

A “mennyben” már ünnepelni fognak, itt lenn a Földön pedig ekkor fog elkezdödni a “pokol”, a 3.5 éves nagy nyomorúságok idöszaka (Jelenések 12:14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” = 3.5 év). A sátán teljhatalmat kap az emberiség végsö megpróbáltatása céljából. Ekkor lesz eltörölve a Katolikus egyház, s ekkor fog megjelenni a “nemzetközi egyház feje” (a bibliai hamis próféta). Ez lesz az NWO rendszere.

Bár az uralkodóházak, a pápák és a földi hatalmasságok teljesen behódoltak neki, a sátánnak idáig mégse volt teljhatalma az emberiség felett az elmúlt 2000 évben.

II Thess 2:7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.


Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Nemcsak a sátán eröi lesznek ekkor levettetve, hanem Jahve két prófétát is be fog ekkor küldeni a karanténon belülre, akik Jeruzsálemben fognak nyíltan megjelenni az emberek elött. Az emberek megriadnak tölük, s a jelenlétüket “terrorizálásnak” fogják venni. Erröl szól a Jelenések könyve 11. fejezete.

11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. (3.5 évig!)
11:4 Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
11:5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
11:8 És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.

A sátáni erök ideiglenesen legyözik öket!


Írta: egy vendég, december 24, 2019

Így Karácsony alkalmával írnál valamit a téli napfordulóról és a Szaturnália ünnepéről. Érdekes, hogy a Karácsony elött mit ünnepeltek ilyenkor régen.


Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

A Szaturnália a régi, Szaturn(Jahve) uralma alatti aranykor emlékünnepe volt az ókori Rómában. Pár nap buli, totális kicsapongás, az uraik szolgálták ki a rabszolgákat, egymást megajándékozták stb. Dec 17-töl ünnepelték (az én születésnapom, meg a pápáé is)
 

Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

Na maj’csak tönkretesszük má’ magunkat, maj’csak …

28.12.2019.
Hadrendbe állt a hiperszonikus rakéta, ami Putyin szerint a világ bármely pontjára képes eljuttatni a nukleáris töltetet

https://444.hu/2019/12/28/hadrendbe-allt-a-hiperszonikus-raketa-ami-putyin-szerint-a-vilag-barmely-pontjara-kepes-eljuttatni-a-nuklearis-toltetet


Írta: nem_programozhato, január 06, 2020

 
A református és evangélikus egyházakat se kell félteni … az közismert, hogy a római egyház össze volt fonódva a régi feudális renddel, de az nem annyira, hogy a református és evangélikus egyházak a szabadkömüvességgel vannak összefonódva. A rózsakeresztes rend állt a reformáció mögött, és a szabadkömüvesség is a rózsakeresztes-templomos lovagrendi tanokra építve jött létre. Több református pap rózsakeresztes-szabadkömüves valamint titkosszolga is egyben, jelen korunkban is!

Ezért tolja Magyarországon a református egyház Orbán szekerét, vagy az USA-ban az evangélikus egyházak Trump szekerét.

S ezért lökte az iszlám ellen uszító cionista-szabadkömüves propagandát 2016-17-ben több református egyházhoz közeli weboldal is Magyarországon ( pl. a http://reposzt.hu )

Az ember azt hinné, hogy nincs megbotránkoztatóbb egy titokban a sátánnak szolgáló szabadkömüves-titkosszolga papnál, s hogy az ilyen csak elvétve fordul elö, holott van belölük annyi, hogy hahaha!


Írta: nem_programozhato, január 06, 2020
 
Trump a napokban is evangélikus egyházi vezetökkel mutatkozott Floridában egy nagy evangélikus egyházi összejövetelen:

https://www.foxnews.com/politics/trump-squad-evangelical-rally

Ördögszarvak!

Trump_evangelical2


Írta: nem_programozhato, december 08, 2020

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Máté 24
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”

“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s