“Isten” egy kozmikus humanoid

Aki még mindig él, s élni is fog, mivel a teremtöink már rég rájöttek a halhatatlanság titkára. Az ösi indiai vallásokban egyrészt valós égi tudás maradt fenn (pl. a reinkarnációról), másrészt az “istenek” személye sincs annyira elmisztifikálva mint a késöbbi három nagy monoteista vallásban. A keresztény-zsidó-muzulmán “Isten” a hindu mitológiában Shániként(Szaturnuszként) ismert, s a hindu szövegeket olvasva teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy egy hús-vér földönkívüli biológiai lény. A bibliai Ószövetség igaz és hiteles, de teljesnek mégse nevezhetö képet ad róla. Hindu mitológiai szövegeket fogok most elemezni, melyek értékes kiegészítöként szolgálnak a Bibliához.

Az Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? c. írásból

(aki már olvasta, átugorhatja)

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.

 

“He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge.”

 

Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt.”

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ … „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day”

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

Szent Biblia, Mózes II.

20:1: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: …

20:8: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották” (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát – szerzö megj.)

“The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age”

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.

(idézet vége)

Shani – the Elusive God

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Wife Curses Shani Shani was married to Sangya …

Sháni feleségét Sangjának hívták, lányukat Chitrrath-nak. Bár a felesége egy nagyon tehetséges és spirituális hölgy volt, elszomorította, hogy a férje állandóan Krisna tanításaival van elfoglalva. Egy szép nap, a menstruációs ciklusa után, ágyba próbálta csalogatni, de mint mindig, Sháni ekkor is meditált. Ez annyira felmérgesítette Sangját, hogy elátkozta Shánit. Ezt mondta neki: mivel állandóan Krisna tanításaival vagy elfoglalva, s rám még csak rám se nézel, ezután mindig lefelé kell nézned, mert ha ezentúl rátekintesz valakire, azt a puszta pillantásod el fogja pusztítani. Sháni végül megnyugtatta és kielégítette a feleségét, de az már nem tudta visszacsinálni az átkot.

Képtelenül hangzó, megmosolyogtató mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is zajlott le Mózes találkozása Istennel a Biblia második könyve szerint?

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/33

18 És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

19 És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

20 Orcámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.

21 És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.

22 És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.

23 Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod.

——————————————————————

Jahve nem engedte, hogy Mózes meglássa az arcát “mert nem láthatja ember, élvén”

Ez az angol fordításokban úgy szerepel, hogy “nem láthat engem ember úgy, hogy egyúttal éljen is

Indiai mitológia: ¨

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

When Parvati insisted that Shani look at her son to bless him …

“Parvati kitartott amellett, hogy Sháni megnézze a fiát, de az elmagyarázta, hogy a felesége átka miatt ez nem lehetséges. Parváti tovább makacskodott, így Sháni ránézett félszemmel a kis Ganeshára, akinek a testéröl azonnal lerepült a feje, és eltünt a semmibe. Parvati elájult.”

Három dolog nyilvánvaló ezen szövegekböl és a Bibliából egyaránt:

1. Jahve nem mutatja meg az arcát senkinek se, még Mózesnek se.

2. Jahve nem szexmániás.

3. Jahve a lelkiség és a meditáció embere.

Érdekes megvilágításba helyezi ez a történet a bibliai szövegeket, melyeken tagadhatatlanul érzödik egyfajta szimbolikus nögyülölet a lelkileg és erkölcsileg makulátlannak nem nevezhetö hölgyek iránt (például a babiloni szajha Istár-Astarót iránt)

S mondani se kell: mivel Jahvenak felesége volt, és Jahve kielégítette a feleségét, és Jahve meditált: Jahve hús-vér humanoid volt.

A bibliai történetben is világosan ott szerepel hogy “Azután kezemet elveszem rólad … de orcámat nem láthatod” Vagyis Jahvenak keze és arca volt mint egy humanoidnak.

Egy másik indiai mitológiai történet:

Miért helyénvaló Sháninak szombatnaponként mustármagolajat ajándékozni

https://u4uvoice.com/find-how-shani-dev-gives-you-more-than-he-takes/

(a történet hosszabb, így szószerinti fordítás helyett csak összefoglalom)

A hindu közösségekben a mai napig szokás megfürdetni Shánit mustármagolajban, s olajat ajándékozni neki szombatnaponként.

“A Ramajana eposz szerint a nagy testi erejü Hanumana egy épülö híd örzésével volt megbízva. Épp egy fa alatt imádkozott Rámához, amikor Sháni odament hozzá, s ezt mondta: “Én vagyok a nagy erejü Sháni isten, úgy hallottam, te szintén nagyon erös vagy. Gyere, nyisd ki a szemed, és küzdj meg velem! Hanumana viszont így szólt: “Épp imádkozok Rámához, ne zavarj meditáció közben, hagyj magamra!” De Sháni nem engedett, erre Hanumana a farkát Sháni köré tekerte, s elkezdte fojtogatni vele. Sháni szabadulni se tudott. Hanumana erre a farkával felemelte Shánit és egy hídköhöz csapta. Sháni elkezdett vérezni.”

(szerzö megj.) Mi a csuda lehetett ez a “Hanumana”, kígyószerü farka volt és hatalmas ereje… valamilyen drakó-reptiloid lény??

Ilyesmi??

(forrás: Léteznek-e földönkívüliek? – 1. rész )

star_trek_kirk_gorn_rubber_suit

Amikor Sháni fájdalma elviselhetetlenné vált, kérte Hanumanát, hogy engedje el, és megígérte neki, soha többé nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy küzdelemre hívja! S azt is megígérte neki, hogy soha többé nem fogja Ráma követöinek a sorsát befolyásolni. Amikor kiszabadult, megkérte Hanumanát, nem tudna-e neki olajat adni, amivel enyhítené a testi fájdalmait. Hanumana adott neki, Sháni bekente magát, s megenyhültek a fájdalmai. Ezóta szokás Sháninak olajat áldozni. Fájdalmainak csökkentését szimbolizálja. Elégedett lesz töle és jóindulattal lesz az áldozó iránt.

Megmosolyogtató kis mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is szokott Jákob áldozni Istennek:

Genezis 28

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/28

16 Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.

17 Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

18 És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/14

12 És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/21

10 Aki pedig főpap az ő attyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,

——————————————————————-

Isten szolgái felkentek voltak, olaj által felkentek, ami – most már tudjuk – szimbolikusan csökkentette a fájdalmaikat.

Jahve küzdelme Hanumanával minden jel szerint valós volt.

Indiai mitológia:

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Shani Deva expressed his frustration at people perceiving him to be cruel when he was just doing his duty of meting out justice

In fact, according to Hindu mythology, even Gods fear this period and must undergo it as Shani metes out justice to one and all.

Shánit nyomasztotta, hogy az emberek kegyetlennek tartották, holott ö csak a bírói kötelességeit végezte. A hindu mitológia szerint Sháninak a többi “isten” és “angyal” felett is ítélkezési hatalma volt.

Énok könyvében is utóbbira sok példa található.

 

Jelenések 16:7

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/16/7#v7

7 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.

 

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Már a fösodratú médiumokban is kezdik a dolgokat a nyilvánosság elé tárni:

2017.3.30:
“Istent” földönkívüliek találták ki – sokkoló állítások arról, hogyan kezdödtek a világvallások
(Aliens created god – shock claim of how religion began)

https://www.express.co.uk/news/weird/785536/Aliens-CREATED-GOD-conspiracy-theory-religion

RELIGIONS on Earth were created by aliens who visited Earth thousands of years ago, it has shockingly been claimed. A new conspiracy theory says, before religious texts like the Bible were written, alien lifeforms visited Earth and were seen as “gods” by the more primitive humans.

It went onto say much more advanced extraterrestrial species were angry that humans had used religions as a reason for waging countless wars

“The aliens quite knew that man is so destructive in nature, that’s the more reason why Religion was bestowed to us, to serve with faith and fear of the unknown, but man has completely failed the experiment.”

they want to protect our beautiful Universe from harm. It went on to say that aliens would want their religions returned, and will quarantine us here on Earth to prevent any cosmic disasters.

Az összes világvallást földönkívüliek hozták létre, kik már sok-sok ezer évvel ezelött látogatták a Földet, s a primitív földi emberek mint “istenekre” tekintettek rájuk.

A földönkívüliek látták, hogy az ember természete destruktív, ez volt a fö oka a vallások bevezetésének … de a kísérlet nem sikerült. A földönkívüliek dühösek voltak, amiért az emberek a vallásokat háborús ideológiaként használták.
Hogy védjék az univerzumot a földi ember okozta destrukcióktól, a Földet karanténba zárták.

————————–

Lehetne ettöl velösebben elmondani az igazat?

/nem_progr

vote up

Írta: nem_programozhato, november 29, 2017

A leghitelesebb képet a teremtöinkröl továbbra is a háttérhatalom csúcsaihoz kötödö raelista mozgalom adja a mostani világban.

Bukott angyali-sátánista vagy sem, de a teremtöinket úgy kell elképzelni, ahogy Rael is kinéz és viselkedik a videón. Az embereknek pedig oly felhötlenül vidám, gyerekekhez hasonló módon kellene viselkedniük, mint amilyennek látszanak a raelisták a videón.

Nem így, fekete búsmagyar, komormagyar, elvont, érthetetlen istenhez imádkozó merev szertartásokon:

busmagyar

Hanem így!

Így viselkednek az “angyalok”

Így volt eredetileg gondolva velünk is, de sajnos nem ilyenek lettünk, hanem destruktívak, merevek, gonoszak, bukottak

Az a paradicsomi világ, amit a fenti videó is sugall, be fog köszönteni a Földre is az “ezer éves királyság” idején.

Leszámítva a szexualitásról alkotott különbözö nézeteiket, igazából nincsenek olyan nagy különbségek az élet dolgai felöl a teremtöinknek.

Az igazán nagy különbségek a mi bukott természetünk és a teremtöink értékrendje között vannak!

Az indiai mitológia szerint Jahve is gyakran meditált és imádkozottéppúgy ahogy jelen világban a raelista mozgalomban teszik. Ez a legautentikusabb kép, ami jelen világban létezik a teremtöinkröl.

A gyakori meditációk oka, hogy a gondolatoknak teremtö erejük van, amellyel be tudják folyásolni a saját és a civilizációjuk sorsát is. Ami gyakran van vizualizálva, és gyakran rágondol valaki, és “kéri”, az késöbb könnyen manifesztálódhat az anyagi világban.

Misztifikált formában még a Biblia is utalgat erre:

“Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” /Lukács 11:9/

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

Dzsainizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus

A dzsainizmus volt az indus-völgyi civilizáció (i.e. 3000-1500) egyik ösvallása, s az aszketikus, szexualitás ellenes irányvonalat képviseli. Hasonlít a kereszténységre.

Ellentétben viszont a kereszténységgel, még nem misztifikálja el az “Isten” fogalmat.

Isten == a teljes megvilágosodottság (“felszabadultság”) állapotát elért (humanoid) élölény

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus#Megv.C3.A1lt.C3.A1s

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz.

Egy ilyen élölény Jahve is.

Szellemiségében a dzsainizmus viszont hasonlít a kereszténységre.

A dzsaina aszkéták által tett fogadalmak:¨
1.tartózkodás minden élőlény bántalmazásától
2.mindig igazat mondani
3.a tulajdon tisztelete; nem vehető el semmi, amit nem adnak
4.szexuális önmegtartóztatás
5.a tulajdonról és vágyakról való lemondás

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz. Ennek érdekében neki követnie kell a helyes hitből, ismeretből és életvitelből alkotott ún. „Három Ékkövet”. Ebbe tartozik az összes életforma iránti erőszakmentesség (még a zöldségekre is vonatkozik: csak olyat szabad enni, ami nem öli meg a növényt (például répát nem lehet fogyasztani). A felszabadulás meggyorsítható gyakori és rendszeres bűnvallással és megtéréssel, és – különösen az élet negyedik szakaszában – aszketikus életvitellel.

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

A dzsain filozófia szerint minden rossz a vonzódás és idegenkedés kettősének tulajdonítható. Minden viselkedési szabály a könyörületességen alapszik, melynek 4 formája van:

1.szeretetteljes tettet végrehajtani és cserébe nem várni semmit
2.örvendeni mások jólétének
3.együtt érezni a nyomorúságban lévő emberekkel és enyhíteni fájdalmukon
4.szánalmat táplálni a bűnösök iránt

A jelenkori bukott emberi civilizáció ezeknek pontosan a száz százalékos ellenkezöjét képviseli:

1. a norma az önzés, s ha valaki valakin mégis segít, azért elvár valamit
2. mások jólétét irigyeljük
3. kizsákmányoljuk a nyomorúságban élö embereket (a globális kapitalizmus fö alapelve), a fájdalmuk pedig hidegen hagy, néha még zaklatjuk is öket és hatalmaskodunk felettük (mint például a rendörök sokszor a hajléktalanok felett)
4. a bünösök iránt nem szánalmat táplálunk, hanem a lehetö legirgalmatlanabb, legkeményebb megbüntetésüket követeljük.

De semmi se tart örökké. Egyszer minden (gonoszság) véget ér.

Az effajta bünös gonoszság zsoldja a halál.

 

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s